fbpx
Jak należy rozumieć kryterium nowatorstwa stosowane przy ocenie wniosków wstępnych?

Eksperci i ekspertki oceniający wnioski wstępne mogą przyznać jeden dodatkowy punkt projektom, w których przewidziano naprawdę nowatorskie podejście lub metody działania w skali kraju lub w odniesieniu do danej grupy docelowej. Warto podkreślić, że w tym przypadku, gdy mowa jest o grupie docelowej, to należy przez to rozumieć nie konkretną grupę osób w danej miejscowości, ale szerzej – kategorię wiekową, zawodową, grupę osób z określonym typem niepełnosprawności itd.

Te dodatkowe punkty za nowatorstwo będą celowo przyznawane przez ekspertów i ekspertki bardzo restrykcyjnie (będą traktowane jako rodzaj dobra rzadkiego), aby w ten ponadstandardowy sposób wyróżnić wyłącznie te projekty, których nowatorstwo – rozumiane jak czynimy to w naszym Programie – nie budzi wątpliwości. W programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy stosujemy definicję nowatorstwa bezwzględnego – nie można otrzymać więc dodatkowego punktu za to, że w projekcie użyto  metodę do tej pory mało stosowaną w Polsce lub na wdrożeniu w danej gminie nowego podejścia, które do tej pory nie było tu realizowane, ale  w innych gminach tak.

System oceny został skonstruowany w ten sposób, by bardzo dobry projekt, odpowiadający na istotny problem, z bardzo dobrym uzasadnieniem potrzeby realizacji działań, z bardzo dobrze opisanymi produktami, rezultatami i działaniami, realizowany przez organizację lub partnerstwo, która/e ma ku temu zdecydowanie wystarczający potencjał otrzymał 12 punktów. Każdy dodatkowy punkt może być przyznany tylko w wyjątkowych sytuacjach – tak jak w przypadku nowatorstwa opisanego powyżej.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel