fbpx

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Fundacja im. Stefana Batorego z siedzibą w Warszawie (ul. Sapieżyńska 10) prowadzi w konsorcjum z Fundacją Stocznia z siedzibą w Warszawie (Plac Zamkowy 10) i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowany ze środków Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwany dalej „Programem”). 

Ww. podmioty są współadministratorami w rozumieniu art. 26 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych („RODO”) w stosunku do wszelkich danych osobowych związanych z realizacją Programu. Oznacza to, że wspólnie określają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podmioty te dalej będą zwane łącznie „Współadministratorami”. 

Współadministratorzy ustanowili wspólny punkt kontaktowy w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych: [email protected]. 

Ponadto, poniżej zamieszczone są dane kontaktowe każdego ze Współadministratorów:
– Fundacja im. Stefana Batorego – dane kontaktowe: [email protected]
– Fundacja Stocznia – dane kontaktowe: [email protected]
– Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich – dane kontaktowe: [email protected] 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia Ci możliwości uczestnictwa w poniżej opisanym wydarzeniu, a także w celu kontaktowania się z Tobą w tej sprawie oraz w celach dokumentacyjnym i archiwizacyjnym związanym z realizacją programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Współadministratorów w postaci realizacji Programu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)) i w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (tj. art. 6 ust. 1 lit c) RODO. 

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla zapewnienia Ci uczestnictwa w wydarzeniu. 

Współadministratorzy mogą utrwalić Twój wizerunek podczas realizacji programu na potrzeby udokumentowania realizacji Programu. Organizator może opublikować wizerunki Uczestników i Uczestniczek w Internecie w celach promocyjnych na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu. 

Współadministratorzy będą przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów ich gromadzenia, tj. przez okres potrzebny do organizacji wizyty studyjnej i odpowiedniej archiwizacji/dokumentacji tego wydarzenia. Dane osobowe są udostępniane sobie nawzajem przez Współadministratorów w ramach wspólnej realizacji wizyty studyjnej. 

Twoje dane osobowe będą przekazane Biuru Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

Przysługuje Ci również skarga do właściwego organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Każdy ze Współadministratorów dokłada należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Twoich danych osobowych. Współadministratorzy zawarli porozumienie, na mocy którego określili zakres swojej odpowiedzialności w stosunku do obowiązków wynikających z RODO. Poniżej znajduje się zasadnicza treść tych uzgodnień: 

Każdy administrator jest odpowiedzialny za kwestie związane z ochroną danych osobowych w zakresie części programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, do której wykonywania jest zobowiązany na podstawie umowy z innymi administratorami. Tym samym, podmiot odpowiedzialny za poszczególne kwestie wobec Ciebie zależy od obszaru Programu, którego dotyczy wydarzenie: 

1) Podmiotem odpowiedzialnym za obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z realizacją programu w obszarach „Ochrona praw człowieka i równe traktowanie” oraz „Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie” jest Fundacja im. Stefana Batorego. 

2) Podmiotem odpowiedzialnym za obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z realizacją programu w obszarze „Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne” jest Fundacja Stocznia. 

3) Podmiotem odpowiedzialnym za obowiązki informacyjne (Art. 13-14 RODO), wykonywanie praw osób, których dane dotyczą (Art. 15-22 RODO) i pozostałe obowiązki wynikające z RODO w związku z realizacją programu w obszarze „Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego” jest Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. 

Niezależnie od powyższych uzgodnień, możesz wykonywać przysługujące prawa wynikające z RODO wobec każdego ze Współadministratorów. 

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel