fbpx
Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna on-line
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
77 170,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, nauczyciele

Projekt odpowiada na problem dyskryminacji w polskiej szkole. Jak pokazują choćby badania Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej sprzed kilku lat, dyskryminacja w szkołach jest zjawiskiem powszechnym i doświadczają jej różne osoby – ze względu na swoją niepełnosprawność, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, pochodzenie narodowe czy etniczne, kolor skóry, wyznanie czy bezwyznaniowość, wygląd. Przemoc przybiera różne formy, od psychicznej czy fizycznej po przemoc seksualną i cyberprzemoc. Co więcej, obecny w życiu publicznym język nienawiści – zwłaszcza wobec osób LGBTQ czy uchodźców i uchodźczyń – daje przyzwolenie na przemocowe zachowania wobec mniejszości. Jednocześnie wiele uczennic i uczniów nie rozumie mechanizmów dyskryminacji i nie potrafi na nią reagować. Polskie władze są zdecydowanie przeciwne edukacji antydyskrymincyjnej, więc szkoły nie podejmują tego typu inicjatyw, z kolei nauczyciele i nauczycielki nie mają zasobów, by taką edukacją prowadzić. To zadanie wydaje się być szczególnie trudne w dobie kryzysu systemu edukacji w Polsce, masowych odejść nauczycieli i nauczycielek z pracy i doświadczanego przez tę grupę zawodową wypalenia.

W ramach projektu zorganizowano Dramową Akademię Antydyskryminacyjną on-line. W ramach projektu odbyło się 5 edycji kursu e-learningowego dla prawie 150 osób, przede wszystkim dla nauczycieli i nauczyciele oraz edukatorów i edukatorek pracujących z dziećmi i młodzieżą. Kurs skupiał się na zastosowaniu metody dramy w obszarze praw człowieka i reagowania na ich łamanie wśród dzieci i młodzieży. Odbyły się również 3 zjazdy superwizyjne dla chętnych uczestniczek i uczestników kursu. Równolegle prowadzono kampanię w Internecie promującą edukowanie do reagowania na dyskryminację z wykorzystaniem metody dramy. Powstały także różne narzędzia edukacyjne, w tym podcasty i filmy instruktażowe oraz e-book ze scenariuszami zajęć dramowych do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dzięki projektowi osoby uczestniczące w szkoleniu, zwłaszcza nauczyciele i nauczycielki, podniosły swoje kompetencje w zakresie rozpoznawania oraz reagowania na dyskryminację czy mowę nienawiści. Poznały one metodę dramy – atrakcyjne narzędzie do pracy w edukacji formalnej czy pozaformalnej – oraz nauczyły się stosować tę metodę w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy rówieśniczej. Ważną kompetencją, którą zdobyły osoby biorące udział w kursie, była umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie reagowania na dyskryminację.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel