Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-07-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Na lata 2022-2023 HFPC ma dwa cele strategiczne. Pierwszym jest wzmocnienie ochrony praw człowieka w dobie kryzysu praworządności i wzrastających trendów autorytarnych. Drugim jest wzmocnienie instytucjonalne samej Fundacji w obliczu kurczącej się przestrzeni dla społeczeństwa obywatelskiego.

Wnioskowana dotacja będzie przeznaczona na wzmocnienie działań HFPC w kierunku osiągnięcia tych celów.

HFPC będzie prowadzić działania w sześciu obszarach tematycznych: i) praworządność i prawo do rzetelnego procesu sądowego ii) swoboda działania społeczeństwa obywatelskiego i mediów iii) prawa cudzoziemców i równe traktowanie iv) prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania v) prawa człowieka wobec kryzysu ekologicznego oraz vi) rozwój instytucjonalny.

HFPC będzie prowadziła pomoc prawną, litygację, monitoring i rzecznictwo. Rezultaty działań będą obejmowały m.in. osiągnięcie porozumienia w środowisku prawniczym i organizacji społecznych co do zasad, według których powinien przebiegać proces odbudowy praworządności. Po drugie, HFPC będzie dążyć do podniesienia poziomu ochrony aktywistów i dziennikarzy przed ich zastraszaniem przy użyciu np. pozwów typu SLAPP. HFPC planuje również skupić się na prawach cudzoziemców, a rezultatem tych działań będzie m.in. kreowanie dyskusji na temat utworzenia polityki migracyjnej. HFPC będzie dążyć do rozszerzenia wsparcia dla ofiar tortur i nieludzkiego traktowania. HFPC planuje rozszerzyć zakres swojej działalności również o prawo do życia w czystym środowisku, a rezultatem tych działań będzie zbudowanie koalicji NGOs ekologicznych i prawoczłowieczych. W ujęciu instytucjonalnym HFPC planuje poprawienie komfortu pracy zespołu poprzez usprawnienie pracy hybrydowej i usprawnienie metod zarządzania, a także poprawę bezpieczeństwa cyfrowego i przeprowadzenie kampanii fundraisingowej dotyczącej 1% podatku.

Odbiorcami działań HFPC będą grupy narażone na dyskryminację i naruszenia praw człowieka, organy państwa oraz zespół HFPC.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel