fbpx
Migranckie centrum wsparcia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-08-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
migranci

Projekt jest skierowany głównie do migrantów/ek z Ukrainy i ma na celu przeciwdziałanie ich wykluczeniu informacyjnemu, społecznemu i zawodowemu, poprzez wsparcie informacyjno-poradnicze, psychologiczne i szkoleniowe. Przyjęliśmy takie założenie, ponieważ od wielu lat działamy na rzecz obywateli/ek Ukrainy, a także dlatego, że stanowią oni najliczniejszą grupę migrantów/ek. Szacuje się, że w Polsce przebywa ich 1,5 mln. Posiadają oni 237 tys. ważnych dokumentów potwierdzających prawo pobytu na terytorium RP (dane Urzędu ds. Cudzoziemców – lipiec 2020 r.). Do tego należy dodać Ukraińców/nki przybywających do Polski na podstawie wiz oraz ruchu bezwizowego.
Jest to grupa narażona na wykluczenie społeczne spowodowane brakiem znajomości polskiego prawa oraz realiów funkcjonowania w obcym kraju, a także brakiem znajomości języka polskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. Dlatego wszystkie nasze działania prowadzone będą w jęz. ukraińskim a także w razie potrzeby w jęz. rosyjskim, angielskim i polskim.
W ramach projektu będziemy prowadzić stacjonarny punkt konsultacyjny w Warszawie oraz ogólnopolską infolinię dla migrantów/ek, gdzie konsultantki Ukrainki, z własnym doświadczeniem migracyjnym, udzielą porad z zakresu legalizacji pobytu i pracy oraz praw i obowiązków związanych z funkcjonowaniem w Polsce, doradzą w różnych sytuacjach kryzysowych, pomogą wypełnić wnioski i kompletować dokumenty.
Zaplanowaliśmy również 15 otwartych spotkań informacyjnych na tematy związane z problemami najczęściej zgłaszanymi poprzez infolinię i punkt konsultacyjny, a także 2 cykle szkoleń dla migranckich liderów społecznych (10 osób), którzy będą chcieli zostać mentorami kulturowymi i pomagać nieznającym języka polskiego w załatwianiu spraw urzędowych oraz wspierać ich w trudnych życiowych sytuacjach.
Udzielimy również wsparcia psychologicznego w postaci indywidualnych konsultacji psychologicznych (180 godzin) oraz cotygodniowych spotkań klubu wzajemnego wsparcia „Przyjaciele” (40 spotkań).

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta ok. 850 osób.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel