Mój powiat – jest PJM?
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
26 100 EUR
Dotacja:
24 300 EUR
Zasięg:
regionalny

Wobec niewielkiej liczebności populacji głuchych (około 50 tys. użytkowników języka migowego w Polsce – dane szacunkowe organizacji pozarządowych) w mniejszych miejscowościach reprezentacja tej grupy jest niewielka. Wynika z tego rzadsza niż w dużym mieście konfrontacja słyszącej większości (np. urzędników, lekarzy, specjalistów) z obywatelami głuchymi i ich potrzebami, oraz niższy poziom dostępności usług dla tych obywateli. Sytuacji wykluczenia z powodu bariery w komunikowaniu się OG doświadczają właściwie na każdym kroku, gdziekolwiek chcą skorzystać z usług publicznych.
Projekt odpowiada na problem niewystarczających działań organów administracji publicznej podjętych w celu skutecznej realizacji obowiązków określonych w ustawie o języku migowym i ustawie o dostępności – udostępniania usług publicznych obywatelom głuchym.
Przygotujemy osoby głuche do roli self-adwokatów w zakresie egzekwowania prawa dostępnościowego (warsztaty prowadzone w PJM). Przeprowadzimy monitoring stosowania tego prawa w gminach i powiatach w woj. łódzkim przy zastosowaniu ankiet (200 instytucji) oraz wizyty self-adwokatów/ek (scenariusz opracowany na warsztatach) w 50 instytucjach. Razem z monitorowanymi instytucjami przy udziale self-adwokatów/ek wypracujemy pożądane i możliwe w instytucji rozwiązania. Wypracowany model monitoringu będzie możliwy do wykorzystania w innych gminach i powiatach w Polsce.
W działaniach uczestniczyć będzie 10 głuchych samorzeczników/czek.
10 self-adwokatów/ek podejmie działania na rzecz własnej grupy, a co najmniej 50 urzędników/czek podczas osobistego spotkania pozna potrzeby głuchych obywateli. Wydamy broszurę zawierającą raport z ankietyzacji i monitoringu oraz rekomendacje, które rozpowszechnimy w instytucjach powiatowych i gminnych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel