fbpx
Mój powiat – jest PJM?
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Łódź
Województwo (siedziba):
łódzkie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-07-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
26 100,00 EUR
Dotacja:
24 247,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osoby z niepełnosprawnością

Projekt odpowiada na problem wykluczenia osób głuchych z dostępu do usług publicznych. Działania podejmowane przez administrację publiczną w celu realizacji ustawy o języku migowym i ustawy o dostępności są zdecydowanie niewystarczające. Rozbieżność między prawem a praktyką realizowaną przez powiatowe i gminne urzędy, służby medyczne i inne służby publiczne potwierdziły choćby wyniki badania Najwyższej Izby Kontroli. W Polsce populacja osób głuchych używająca Polskiego Języka Migowego stanowi około 50 tys. osób. W mniejszych miejscowościach reprezentacja tej grupy jest relatywnie niewielka, co przekłada się z kolei na jej małą widoczność w społeczności lokalnej i na niepodejmowanie działań służących zaspokojeniu jej potrzeb.
W ramach projektu Grantobiorca przygotował osoby głuche z województwa łódzkiego do roli samorzeczników i samorzeczniczek. Wzięły one udział w warsztatach na temat dostępności instytucji publicznych dla osób głuchych w systemie prawnym i w praktyce. Przeprowadzono monitoring stosowania prawa o dostępności w gminach i powiatach województwa łódzkiego – badanie ankietowe objęło 74 instytucje (urzędy gminy, miasta, starostwa powiatowe, urzędy pracy, ośrodki pomocy społecznej, domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komendy policji, szpitale, sądy), a wizyty samorzeczników i samorzeczniczek – 51 instytucji. Odbyły się również spotkania informacyjne w 4 mniejszych miastach województwa, w których wzięły udział osoby głuche, słabosłyszące oraz sojusznicy i sojuszniczki. Podczas spotkań przedstawiono wyniki monitoringu oraz ideę samorzecznictwa. Wyniki badania zostały również podsumowane w publikacji.

W rezultacie projektu 11 osób głuchych podniosło swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prawa o dostępności usług publicznych oraz sposobów egzekwowania prawa. Instytucje publiczne skonfrontowały się z potrzebami głuchych klientów i klientek oraz z wynikającymi z ustawy, a nałożonymi na te instytucje obowiązkami w zakresie zwiększenia dostępności usług publicznych. Aż 50 urzędników i urzędniczek pracujących w samorządach województwa łódzkiego – dzięki spotkaniom z osobą głuchą – osobiście przekonało się, jak istotne jest zniesienie barier w dostępie do usług, a doświadczenie to skłoniło ich do włożenia większego wysiłku w zapewnianie dostępności dla osób głuchych.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel