Moja przyszłość w moich rękach
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Zielona Góra
Województwo (siedziba):
lubuskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
29 835,00 EUR
Dotacja:
29 835,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
poradnictwo
Grupy docelowe:
młodzież

Co roku Sądy kierują do Ośrodków Kuratorskich ponad 700 młodych osób (13-18 lat), które miały konflikt z prawem. Młodzież ta pochodzi w większości ze środowisk szczególnie trudnych i zaniedbanych, nie posiada odpowiednich wzorców, nie otrzymuje wsparcia oraz motywacji do zmiany od rodziny. Niedoskonałość systemu prawno-edukacyjnego sprawia, że nieletni trafiający do Ośrodka często nie wykazują chęci współpracy z wychowawcami. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że „… dalszy rozwój tej formy oddziaływania wychowawczego wymaga niewątpliwie współdziałania organizacji młodzieżowych i innych organizacji społecznych. Bez takiej współpracy, uwzględniającej w szczególności warunki lokalne nie wydaje się możliwe właściwe funkcjonowanie systemu resocjalizacji nieletnich”.

Projekt odpowiada na zdiagnozowany problem słabej resocjalizacji młodzieży (13-18 lat) zagrożonej wykluczeniem społecznym ze względu na konflikt z prawem.

Przeprowadzimy 3 edycje zajęć warsztatowo-rozwijających z zakresu gotowania, szycia, majsterkowania i prasowania, a także towarzyszących im zajęć relaksacyjno-motywujących oraz spotkań z doradcą zawodowym. Doradztwo zawodowe uzupełnią wizyty u lokalnych przedsiębiorców wybranych przez młodzież. Każdą edycję podsumujemy na spotkaniu z udziałem kadry projektu, kadry Ośrodka Kuratorskiego, młodzieży uczestniczącej w projekcie i jej rodziców.

W wyniku realizacji projektu młodzież przyswoi umiejętności oraz wiedzę pozwalające na dojrzałe wejście w dorosłe życie oraz na podejmowanie świadomych wyborów. Wypracujemy metody pracy z młodzieżą wykluczoną, które wykorzystamy w pracy z kolejnymi grupami wychowanków Ośrodka Kuratorskiego.

W działaniach uczestniczyć będzie 36 młodocianych z Ośrodka Kuratorskiego w Zielonej Górze

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel