fbpx
Niekolorowa jesień życia
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Czekanów
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
20 800,00 EUR
Dotacja:
20 800,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, priotytet - działania interwencyjne i pomocowe dla kobiet narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną, sieciowanie
Grupy docelowe:
kobiety, osoby doświadczające przemocy, seniorzy, społeczność lokalna

Projekt odpowiada na problem przemocy wobec osób starszych, zwłaszcza kobiet, na terenie gminy Zbrosławice. Sprawcami i sprawczyniami przemocy są najczęściej osoby bliskie, rodzina, opiekunowie i opiekunki. Dochodzi do zaniedbywania osób zależnych, przemocy ekonomicznej, psychicznej, fizycznej i seksualnej. W czasie pandemii problem się nasilił – w 2020 r. założono 31 Niebieskich Kart, a 30% ofiar stanowiły kobiety powyżej 60 r.ż. Przemoc pozostaje jednak wciąż tematem tabu. Osoby doświadczające przemocy nie są tego świadome – zwłaszcza w przypadku przemocy ekonomicznej czy psychicznej. Lokalny system przeciwdziałania przemocy zawiera z kolei wiele luk, nie oferuje bowiem grup wsparcia dla kobiet czy działań dla seniorów i seniorek, nie prowadzi kampanii społecznych podnoszących świadomość nt. problemu.

Grantobiorca podjął szereg działań wspierających seniorki – interwencyjnych, informacyjnych, diagnostycznych oraz rzeczniczych. Kobiety starsze narażone na przemoc skorzystały z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i prawnego. Członkinie Klubów Seniora z 5 małych miejscowości regionu wzięły udział w warsztatach nt. praw człowieka, przeciwdziałania przemocy, równości szans, a także w warsztatach relaksacyjnych, grupach wsparcia oraz grupach samopomocowych. Z kolei dla osób pracujących w organizacjach pozarządowych, Policji i w jednostkach samorządowych zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy Grantobiorca zorganizował szkolenia oraz zainicjował partnerstwo międzyinstytucjonalne. Tym działaniom towarzyszyła lokalna kampania nt. zjawiska przemocy i oferowanego wsparcia.

Grantobiorca wypełnił lukę w lokalnym systemie przeciwdziałania przemocy, proponując szereg działań interwencyjnych, informacyjnych, diagnostycznych oraz rzeczniczych. Odbiorczyniami projektu były przede wszystkim kobiety powyżej 60 r.ż. narażone na przemoc, które podniosły swoją wiedzę o przysługujących im prawach, nauczyły się rozpoznawać przemoc i dyskryminację oraz otrzymały adekwatne wsparcie. Osoby pracujące w instytucjach systemu przeciwdziałania przemocy (30 osób) podniosły swoje kompetencje z zakresu pracy z ofiarami przemocy i seniorkami, w tym z prowadzenia i realizacji Niebieskiej Karty. W efekcie projektu rekomendacje, które posłużyły do zmian w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Dzięki działaniom wzrosła jakość oferowanego wsparcia w ramach gminnego programu przeciwdziałania przemocy.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel