fbpx
Państwo – NGOsy – Cudzoziemcy: Monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
84 500,00 EUR
Dotacja:
84 500,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Państwa UE zobowiązane są do zapewnienia migrantom dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej w postępowaniach odwoławczych. Obowiązek ten wynika z Dyrektywy Proceduralnej 2013/32/EU oraz Dyrektywy Powrotowej 2008/115/UE. Polska, jak dotychczas, nie dokonała prawidłowej implementacji dyrektywy 2008/115. Ma to negatywny wpływ na możliwość skorzystania ze skutecznego środka prawnego gwarantowanego w art. 47 Karty Praw Podstawowych, np. deportacje są wykonywane przed upływem terminu na wniesienie skargi do sądu. Ponadto komplikuje to sytuację całego sektora organizacji odpowiadających za świadczenie pomocy prawnej w ok. 90% postępowań w Polsce, ponieważ muszą pokrywać koszty pomocy ze środków własnych.
Istotą naszego projektu jest monitorowanie dostępu migrantów do pomocy prawnej w procedurach azylowych i powrotowych oraz podnoszenie kwalifikacji prawników (2 warsztaty, 4 spotkania robocze i 2 staże dla studentów prawa), monitoring polityki publicznej (8 wniosków o dostęp do informacji publicznej) i przygotowanie interpelacji w kwestii braku implementacji prawa UE. Realizację projektu podsumuje seminarium końcowe oraz raport przekazany podmiotom odpowiedzialnym za kształtowanie polityki państwa, który ma się stać podstawą doskonalenia systemu NPP.
Z działań realizowanych w ramach projektu skorzystają organizacje pozarządowe zaangażowane w tym obszarze, a także cudzoziemcy i organy państwa odpowiadające za prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach cudzoziemskich. Rezultaty projektu przyczynią się prawidłowej transpozycji prawa europejskiego, co powinno ułatwić finansowanie usług objętych NPP świadczonych przez NGO-sy, zapewnić dostęp do dobrej jakości pomocy NPP, oraz udoskonalenie działań administracji.
Partnerstwo z UNHCR zapewnia lepszy dostęp do informacji i sprawi, że wynikami badań posługiwać się będzie bezstronna i szanowana organizacja międzynarodowa, wspierająca cały sektor, jak i migrantów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel