fbpx
Polska dla początkujących i zaawansowanych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Izabelin
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
75 000,00 EUR
Dotacja:
67 500,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania międzypokoleniowe, samoorganizacja / samopomoc, tworzenie sieci wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie / praca środowiskowa / działania o charakterze włączającym
Grupy docelowe:
migranci, seniorzy

Jak podaje Urząd ds. Cudzoziemców w 2019 r. ponad 16 tys. osób w wieku 60-79 lat otrzymało zezwolenie na pobyt w Polsce. Integracja migrantów/ek-seniorów/ek jest szczególnie trudna. Pozostają oni na marginesie życia społecznego ze względu na trudności w nawiązywaniu kontaktów i niepewność w posługiwaniu się językiem polskim. Wśród Polaków to właśnie seniorzy zdecydowanie częściej wykazują postawę otwartości w stosunku do migrantów niż reszta społeczeństwa (raport CBOS z 2017 r.), dodatkowo często posługują się językiem rosyjskim używanym przez większość migrantów w Polsce.
Celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integracja i budowanie samorzecznictwa wśród dwóch grup: migrantów/ek (w tym 60+) i polskich seniorów/ek.
Przeprowadzimy Program Inkubacji Inicjatyw międzykulturowych zaprojektowanych wspólnie przez migrantów i seniorów (wydarzenia integrujące, warsztaty – wypracowanie inicjatyw, ich realizacja w instytucjach kultury). Jednocześnie stworzymy łączącą obie grupy wolontariacką Sieć Wsparcia (szkolenia wzmacniające potencjał wolontariuszy, wizyty studyjne w instytucjach kultury i organizacjach otwartych na wolontariat cudzoziemców). Będziemy promować wśród migrantów aktywność społeczną i zachęcać do wspierania seniorów (także w kontekście COVID-19), natomiast seniorów – motywować do wspierania cudzoziemców w ich integracji. Efektem tych pilotażowych działań będzie opracowanie Modelu Integracji Seniorów i Migrantów i zaprezentowanie go instytucjom samorządowym i społecznym, a także szerokiej publiczności.
Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności społecznej , zainicjowanie działań samopomocowych oraz świadomości seniorów/ek i migrantów/ek o możliwościach zaangażowania w wolontariat. Działania obejma 100 osób z grup narażonych na wykluczenie.
Partner Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „Ę” ma wieloletnie doświadczenie w pracy z seniorami, nowatorskie podejście i sieć kontaktów w środowisku senioralnym.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel