fbpx
Program rozwoju działalności rzeczniczej i readaptacyjnej więźniów
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Zabrze
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-12-2020 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
64 760,00 EUR
Dotacja:
64 760,00 EUR
Zasięg:
regionalny
Typy działań:
podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw, poradnictwo, samorzecznictwo
Grupy docelowe:
osadzeni

Liczba osób skazanych, tymczasowo aresztowanych i ukaranych w 2018 r. wyniosła 74 0771. Aż 36 833 osób zostało skazanych po raz kolejny (Centralny Zarząd Służb więziennych). To pokazuje jak duże jest zjawisko powrotności do zakładów karnych oraz jak wielka jest potrzeba prowadzenia działań readaptacyjnych, które mogą zminimalizować to zjawisko. Nie ma w Polsce systemowych rozwiązań wsparcia powrotności do społeczeństwa, rodziny i pracy osób opuszczających zakłady karne.
Projekt jest odpowiedzią na brak systemowego readapcyjnego wsparcia osób opuszczających zakłady karne.

Celem projektu jest opracowanie Programu rozwoju działalności rzeczniczej i readaptacyjnej osadzonych oraz jednoczesne wykreowanie regionalnych rzeczników ds. praw oraz readaptacji byłych osadzonych.
Wspólnie z co najmniej 2 ekspertami opracujemy założenia, koncepcję, standardy metodyczne i organizacyjne programu readapcyjnego. Zorganizujemy konsultacje społeczne. Przygotujemy 3 osoby do działania w roli self-adwokatów – rzeczników praw więźnia (szkolenie, coaching). W Zabrzu powołamy Biuro praw oraz aktywnej readaptacji byłych osadzonych, w którym udzielane będzie wsparcie prawne i psychologiczne. Rzecznicy prowadzić będą działania promocyjne w jednostkach penitencjarnych, rzecznicze w instytucjach pomocowych, animacyjne w celu kreowanie pozytywnego wizerunku byłych więźniów w środowisku lokalnym. Przeprowadzimy szkolenie 7 osób z terenu całego kraju, a następnie zapewnimy im doradztwo przy wdrożeniu Programu.
Adresatami działań są byli osadzeni oraz instytucje otoczenia istotne w procesie readaptacji.
Z bezpośredniego wsparcia w ramach projektu skorzysta 50 osób opuszczających zakłady karne. 3 osoby podejmą działania self-adwokackie w województwie śląskim, 7 osób z innych województw przeszkolimy aby mogły prowadzić podobne działania na własnym terenie. Powstanie Program rozwoju działalności rzeczniczej i readaptacyjnej więźniów oraz rekomendacje do jego wdrożenia systemowego.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel