fbpx
Rada na osiedla
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Ostróda
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
89 168,00 EUR
Dotacja:
75 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania rzecznicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, członkowie rad konsultacyjnych, samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Teren Ostródy (woj. warmińsko-mazurskie) nie jest w pełni pokryty działającymi radami osiedli, a te które istniały i działały, borykały się z niezadowalającym zaangażowaniem mieszkańców/nek, niską frekwencją w wyborach do rad oraz niewielkimi środkami finansowymi i uprawnieniami nadanymi im przez miasto. Regularnie działały tylko trzy rady i obszar ich działalności nie obejmował ponad połowy mieszkańców/nek miasta. Chcieliśmy wspierać aktywność społeczną mieszkańców/nek Ostródy poprzez ożywienie takiej formy aktywności osiedlowej. Oczywiście nie dało się tego narzucić odgórnie, więc na sześciu osiedlach, metodą zorganizowania społecznego, wspólnie z radą miasta wypracowaliśmy pakiet uchwał dających realne narzędzia i uprawnienia dla rad osiedli.
Projekt podzieliliśmy na dwa filary: pracę ze społecznościami osiedli, które wsparliśmy organizacyjnie i merytorycznie, oraz pracę z przedstawiciel(k)ami rady miasta w celu zmiany lokalnego ustroju osiedli, aby lepiej odpowiadały potrzebom mieszkańców i mieszkanek. Po pierwsze, zrekrutowaliśmy i przeszkoliliśmy osoby, które stały się organizatorami społecznymi, którzy w ramach szkolenia dowiedzieli się, jak zachęcać mieszkańców/nki do włączenia się w oddolne działania oraz jak uczyć samodzielności w działaniach społecznych (bez naszego wsparcia). Następnie zorganizowaliśmy serię spotkań, na których mieszkańcy/nki określili swoje potrzeby, podzielili się na grupy i ustalili swoje cele i plan regularnych spotkań. Ostatnim etapem było działanie z radą miasta. Zorganizowaliśmy wspólny wyjazd przedstawicieli/ek rad osiedli i miasta do samorządów, które aktywnie rozwijały różne formy osiedlowej współpracy (Wrocław, Dąbrowa Górnicza). Na bazie wszystkich doświadczeń pomogliśmy nowym lider(k)om lokalnych społeczności i przedstawiciel(k)om rady miasta wspólnie wypracować nowe zasady osiedlowego organizowania się i stworzyć stały zespół koordynujący działanie rad osiedli.
Z ankiet ewaluacyjnych wiemy, że udało nam się zbudować w uczestni(cz)kach projektu poczucie sprawstwa oraz wpływu na to, co się dzieje wokół nich. Ponadto wzrosła ich wiara w siebie i swoje możliwości, determinacja, a także chęć angażowania się w procesy decyzyjne.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel