Razem zmieniamy jutro – program wspierania dzieci i dorosłych
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 085 EUR
Dotacja:
73 300 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
samoorganizacja / samopomoc, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Obszar realizacji projektu to osiedle socjalne w dzielnicy Starosielce w Białymstoku, na które wysiedlane są rodziny, które przez brak odpowiedniego wsparcia i przytłaczające problemy nie poradziły sobie w sytuacjach kryzysowych. „Na osiedlu w porównaniu do średniej dla miasta występuje wysokie natężenie osób korzystających z pomocy społecznej oraz bezrobotnych (…) Odnotowano także wysokie wartości wskaźnika przestępczości” („Program rewitalizacji miasta Białegostoku na lata 2017-2023”). Według statystyk Komendy Miejskiej w Białymstoku w 2019 r. odnotowano 231 interwencji domowych – średnio jedna co 1,5 dnia. Większość dorosłych nie pracuje lub pracuje dorywczo (głównie mężczyźni). Dane z MOPR w Białymstoku wskazują, że na osiedlu w 2019 r. z pomocy finansowej korzystało 149 rodzin (76%) w tym 365 dzieci. Na osiedlu brakuje nowych inwestycji i zieleni, a zdewastowane bloki, place zabaw i przestrzeń osiedlowa nie są odnawiane.
Projekt odpowiada na problem wykluczenia, pogłębiany poprzez „gettyzację” osób narażonych na wykluczenie. W ramach projektu będziemy dążyć do budowy modelowego, lokalnego systemu reintegracji.
Utworzymy 3 grupy samopomocowe dla dorosłych – po ok. 10 osób. Młodzież w wieku 13-20 lat (6 osób) objęta zostanie programem usamodzielnienia. 15 rodzin otrzyma wsparcie w postaci asysty. Zorganizujemy także 8 akcji aktywizujących społeczność lokalną wokół wskazanych przez nią potrzeb. Wsparcie będzie oparte o zindywidualizowaną pomoc, partnerstwo, upodmiotowienie. Kadra projektu zostanie przeszkolona oraz wsparta superwizją.
W działaniach weźmie udział 20 rodzin zagrożonych wykluczeniem. Ok. 100 osób będzie uczestniczyć w działaniach aktywizujących dla społeczności lokalnej.
Głównym zakładanym efektem jest poprawa sytuacji rodzin, pobudzenie potencjału społeczności lokalnej i wyposażenie młodzieży opuszczającej placówki w umiejętności niezbędne do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel