fbpx
S.O.S – wsparcie organizacji streetworkerskich.
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Federacja Organizacji Streetworkerskich na rzecz Dzieci i Młodzieży - FOS
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
33 500,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania edukacyjne, podnoszenie jakości usług / podnoszenie kwalifikacji osób pracujących z onw
Grupy docelowe:
dzieci, młodzież, profesjonaliści

Projekt odpowiada na potrzebę podniesienia jakości usług świadczonych przez organizacje streetworkerskie działające na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem. Idea pracy streetworkerskiej nie jest powszechnie znana czy rozumiana, stąd bywa często bagatelizowana, niedoceniana, niedofinansowana. Tymczasem jakość tych usług zależy od profesjonalizacji osób zaangażowanych w tę pracę. Duża część streetworkerów i streetworkerek nigdy nie została przeszkolona do pracy, a wiedzę i doświadczenie zdobywała wyłącznie w działaniu, „na ulicy”. Tylko część organizacji prowadzi regularne szkolenia doskonalące warsztat pracy, zapewnia zespołowi superwizję i prowadzi ewaluację działań.
Grantobiorca zapewnił wsparcie 25 organizacjom streetworkerskim pracującym z dziećmi i młodzieżą. Przeprowadzono 10 szkoleń w zakresie metodyki pracy streetworkerskiej, dostosowanych do potrzeb i oczekiwań poszczególnych organizacji. Szkolenia dotyczyły m.in. problematyki pracy z rodzinami wykluczonymi społecznie oraz zjawiska „dzieci na ulicy”, rekrutacji dzieci do regularnej pracy, współpracy z rodziną, warsztatu pedagogicznego, narzędzi skutecznej pracy czy monitoringu i ewaluacji. Osobom pracującym z młodzieżą zapewniono ponad 50 superwizji; poruszano takie tematy jak problemy z rekrutacją dzieci do grup ulicznych, trudne zachowania dzieci podczas zajęć, sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie dzieci, budowanie dobrej relacji z rodzinami. Ważnym tematem w trakcie wsparcia superwizyjnego była też współpraca z dziećmi uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy i trudności, które pojawiły się w pracy ulicznej w związku z nową sytuacją. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy kondycji i potrzeb organizacji streetworkerskich oraz warsztatów kooperacyjnych powstały dwie publikacje: “S.O.S. Wsparcie organizacji streetworkerskich w Polsce. Raport z badań” oraz rekomendacje dotyczące standaryzacji programów streetworkerskich realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży.
Łącznie w projekcie udzielono wsparcia 25 organizacjom streetworkerskim, które podniosły swoje kompetencje i poprawiły jakość świadczonych usług. Organizacje te wzięły udział w jednej z trzech możliwych formach wsparcia: szkoleniach, superwizji i warsztacie kooperacyjnym. Raport oraz rekomendacje dotyczące pracy streetowkerskiej staną się podstawą do dalszej pracy Federacji Organizacji Streetworkerskich ukierunkowanej na bezpośrednie i pośrednie wsparcie organizacji pozarządowych związanych ze streetworkingiem.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel