fbpx
Sąsiedztwo – moje miejsce na mapie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Poznań
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
06-11-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
34 490,00 EUR
Dotacja:
34 490,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Grupy docelowe:
Romowie

Mniejszość romska liczy w Polsce według różnych szacunków 20 – 60 tys. osób. Zwiększenie poziomu integracji społecznej Romów odbywa się poprzez konstruowanie działań w poszczególnych obszarach wsparcia. Jedno z nich: „powinno dotyczyć również nieromskich sąsiadów znajdujących się w podobnej sytuacji, tak by społeczność romska nie była postrzegana jako grupa konkurencyjna” („Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020”: 49). Źródłem dyskryminacji Romów są w znacznym stopniu stereotypy etniczne. Dzielenie wspólnej przestrzeni miejskiej wpływa znacząco na sposób konstruowania tożsamości jej mieszkańców, tym bardziej, że są oni przedstawicielami różnych tradycji kulturowych i historycznych.
Projekt odpowiada na problem dyskryminacji i stygmatyzacji Romów.
W Nowej Hucie i Olsztynie zorganizujemy: warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów i nauczycieli (w tym asystentów edukacji romskiej) oraz warsztaty mediacji rówieśniczej dla młodzieży. Przeprowadzimy rozmowy z trzema pokoleniami Romów i ich sąsiadami dotyczące wspólnej przestrzeni życia. Ważne dla nich miejsca utworzą mapy społeczne regionów i posłużą jako przewodniki do organizowanych spacerów sąsiedzkich. W Tarnowie przeprowadzimy dyskusję z udziałem romologów i warsztat dla przedstawicieli/ek stowarzyszeń romskich oraz realizatorów/ek projektu prowadzony przez doświadczoną organizację norweską.
Projekt przyczyni się do zmiany negatywnych stereotypów i poprawienia relacji międzysąsiedzkich. W jego działania zaangażuje się ok. 90 osób.
Partner Rita Lindanger AS z Oslo podzieli się swoimi doświadczeniami pracy z mniejszościami, w tym z mniejszością romską. Stowarzyszenie Kultury Romskiej “Hitano” pomoże w organizacji w działaniach animacyjnych i prowadzeniu warsztatów romsko-polskich. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej będzie współorganizatorem spotkań i wymiany praktyk w Tarnowie.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=_8BiGfFMo1c

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel