fbpx
Skuteczny lider – wolontariusz w społecznościach lokalnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Straszęcin
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
15-10-2021 - 15-12-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, wolontariusze

Na podstawie obserwacji, rozmów oraz ankiety prowadzonej z udziałem 32 stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Żyraków gdzie działamy (powiat dębicki, woj. podkarpackie) zidentyfikowaliśmy lokalne problemy. Wiemy, że istnieje duża potrzeba wyposażenia wolontariuszy i wolontariuszek w nowe umiejętności i docenienia ich zaangażowania (80% ankietowanych powiedziało, że nie czuje, aby ich działania ktoś zauważał lub doceniał). Organizowaliśmy również konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców/nek gminy oraz braliśmy udział w konsultacjach dotyczących przygotowania strategii powiatu dębickiego. Mieszkańcy/nki wskazali, że są chętni do działań wolontariackich i realizacji własnych inicjatyw, ale potrzebują do tego wiedzy i narzędzi.

Odpowiemy na te problemy szkoląc 25 wolontariuszy/ek do realizacji oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności w ich wsiach na terenie gminy Żyraków. Przeszkolimy ich z zasad i dobrych praktyk pracy wolontariackiej, rekrutacji i motywacji innych do działań społecznych oraz z budowania współpracy lokalnej. Osoby te dowiedzą się również o tym jak budować relacje w grupie i ją integrować oraz wezmą udział w spotkaniu o rozwoju osobistym i utrzymywaniu motywacji. Przeszkoleni wolontariusze/ki przeprowadzą diagnozę potrzeb lokalnych społeczności a następnie zrealizują 8 inicjatyw, do których zaangażują innych mieszkańców/nki gminy. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Żyrakowie powstanie Centrum Organizacji Liderów Społecznych – tam będą odbywać się warsztaty, ale będzie to również lokalne miejsce spotkań do rozmowy i planowania wspólnych działań. Wydamy kalendarz ze zdjęciami najaktywniejszych osób w naszej gminie oraz zorganizujemy Galę Wolontariatu, na którą zaprosimy władze i lokalne przedsiębiorstwa, żeby lepiej się nawzajem poznać i przedstawić efekty projektu.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel