fbpx
Skuteczny lider – wolontariusz w społecznościach lokalnych
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Straszęcin
Województwo (siedziba):
podkarpackie
Okres realizacji:
15-10-2021 - 15-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna, wolontariusze

Na podstawie obserwacji, rozmów oraz ankiety prowadzonej z udziałem 32 stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Żyraków (powiat dębicki, woj. podkarpackie), gdzie działamy, zidentyfikowaliśmy lokalne problemy. Wiedzieliśmy, że istniała duża potrzeba wyposażenia wolontariuszy/ek w nowe umiejętności i docenienia ich zaangażowania (80% ankietowanych powiedziało, że nie czuje, aby ich działania ktoś zauważał lub doceniał). Zorganizowaliśmy również konsultacje społeczne z udziałem mieszkańców/nek gminy oraz braliśmy udział w konsultacjach dotyczących przygotowania strategii powiatu dębickiego – mieszkańcy/nki wskazywali, że są chętni do działań wolontariackich i realizacji własnych inicjatyw, ale potrzebowali do tego wiedzy i narzędzi.

Odpowiedzieliśmy na te problemy, szkoląc 25 wolontariuszy/ek do realizacji oddolnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności w ich wsiach na terenie gminy Żyraków. Przeszkoliliśmy ich z zasad i dobrych praktyk pracy wolontariackiej, rekrutacji i motywacji innych do działań społecznych oraz z budowania współpracy lokalnej. Osoby te dowiedziały się również, jak budować relacje w grupie i ją integrować, oraz wzięły udział w spotkaniu o rozwoju osobistym i utrzymywaniu motywacji. Przeszkoleni wolontariusze/ki zebrali po siedem osób ze swoich miejscowości i przeprowadzili diagnozę potrzeb lokalnych społeczności, a następnie zrealizowali osiem inicjatyw, do których zaangażowali innych mieszkańców/nki gminy. Dzięki wsparciu Urzędu Gminy w Żyrakowie powstało Centrum Organizacji Liderów Społecznych – tam odbywają się warsztaty, ale jest to również lokalne miejsce spotkań do rozmowy i planowania wspólnych działań. Wydaliśmy kalendarz „Ludzie potrzebują korzeni i skrzydeł” ze zdjęciami najaktywniejszych osób w naszej gminie, który ukazuje opowieść w 12 odsłonach o ludziach pełnych społecznych pasji, którzy zmieniają świat. Zorganizowaliśmy Galę Wolontariatu, na którą zaprosiliśmy władze i lokalne przedsiębiorstwa, i przedstawiliśmy efekty projektu.

Z ankiet i rozmów wynika, że przeprowadzone przez nas działania zmieniły podejście uczestników/czek, uwierzyli oni w swoją moc, że mają wpływ i że mogą pozyskiwać sojuszników. Ponadto wolontariusze/ki mają znacznie większą wiedzę na tematy związane z wolontariatem, a także poznali swoje mocne i słabe strony.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel