fbpx
Standard minimum praw człowieka w polskim samorządzie
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Gdynia
Województwo (siedziba):
pomorskie
Partnerzy:
Związek Miast Polskich, Poznań, Polska
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-10-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
24 992,00 EUR
Dotacja:
24 992,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
działania informacyjne, działania rzecznicze, szkolenia grup zawodowych
Grupy docelowe:
profesjonaliści, samorządowcy

Projekt dotyczy polityk równościowych na szczeblu samorządowym. Niestety, w Polsce samorządy nie są zainteresowana wdrażaniem takich polityk – często bywają wręcz niechętne czy wrogie wobec jakichkolwiek inicjatyw równościowych. W latach 2019-2020 kilka województw oraz wiele powiatów i gmin wprowadziło na swoim terenie homofobiczne tzw. „strefy wolne od LGBT” – strefy w szczytowym okresie objęły aż 1/3 powierzchni kraju. Z kolei samorządy, które chciałyby systemowo działać na rzecz równości, nie mają ku temu wystarczającej wiedzy i narzędzi. Polskie społeczeństwo staje się coraz bardziej różnorodne przy jednocześnie rosnącej radykalizacji postaw i polaryzacji przejawiającej się choćby w atakowaniu marszy równości i wzroście liczby przestępstw motywowanych uprzedzeniami.

W ramach projektu powstały różnorodne materiały nt. praw człowieka, równości i różnorodności skierowane do samorządów zrzeszonych w Związku Miast Polskich, organizacji partnerskiej Grantobiorcy. Narzędzia te obejmują poradnik, prezentacje, broszurę, plakat i inne materiały audiowizualne. Odbyło się również 6 webinariów nt. praw człowieka, gender mainstreaming, neuroróżnorodności, projektowania inkluzywnego czy planu równości płci dla miast. Zorganizowano także 23 spotkania sieciujące dla rad kobiet, pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania oraz samorządowych rad równego traktowania.

W wyniku projektu miasta członkowskie Związku Miast Polskich podniosły swoją wiedzę i zostały wyposażone w konkretne narzędzia do budowania polityk i strategii równościowych jako standardów ochrony praw człowieka. Z udziału w projekcie skorzystały w największym stopniu osoby zajmujące się kwestiami praw człowieka na poziomie lokalnym – pełnomocniczki i pełnomocnicy ds. równego traktowania, członkinie i członkowie rad kobiet i zespołu równego traktowania. W trakcie trwania projektu w ramach Związku Miast Polskich powstała Komisja ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania zrzeszająca ponad 50 samorządów.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel