fbpx
Standardy Diversity Officera_ki w samorządzie, uczelni i miejscu pracy
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-09-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
30 000,00 EUR
Dotacja:
30 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Grupy docelowe:
profesjonaliści, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Komisja Europejska promuje różnorodność wśród pracodawców i w przestrzeni publicznej. Jest to odpowiedź na migracje i zmieniające się potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych społeczeństw. Ważną inicjatywą na tym polu jest Karta Różnorodności – pisemne zobowiązanie do przeciwdziałania dyskryminacji i wspierania różnorodności w miejscu pracy. W Polsce Kartę podpisało dotychczas zaledwie 275 instytucji – samorządów, organizacji, uczelni, firm. Niestety działania tych podmiotów są niewystarczające, często fasadowe i pełnią funkcje wyłącznie wizerunkowe.
Celem projektu jest wypracowanie, opisanie i aplikacja standardów Diversity Officer/ki (DO), jako modelowego rozwiązania dla 3 wybranych sektorów: administracji publicznej szczebla samorządowego, biznesu rozumianego w kategoriach miejsca pracy oraz uczelni wyższych na rzecz sprawnego, inkluzywnego i równościowego działania oraz kompleksowego formułowania i wdrażania polityk proróżnorodnościowych w wyżej wymienionych sektorach. W oparciu o konsultacje społeczne, badania i opinie eksperckie, zostanie opisane krok po kroku, kim jest, co robi, jakiego wsparcia udziela, jakie ma kwalifikacje DO, po to żeby JST, uczelnie oraz firmy, mogły skorzystać z gotowego, gruntownie opracowanego modelu i wdrażać go u siebie.
Projekt ma charter pilotażowy i jest skierowany do podmiotów z Lublina. Jednak uniwersalność oraz waga tematu pozwolą na jego szersze zaadaptowanie. Wypracowane standardy zostaną pilotażowo wprowadzone w 3 podmiotach.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel