fbpx
SUS – Sektor Usług Społecznych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-09-2021 - 28-02-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
131 060,00 EUR
Dotacja:
131 060,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

W ciągu najbliższych 15 lat liczba osób w wieku 75+ podwoi się. W Polsce brakuje działań związanych z procesem deinstytucjonalizacji (DI). Obecnie przygotowywana jest krajowa strategia w tym zakresie, jednak potrzebne jest większe zaangażowanie organizacji pozarządowych w ten proces, ponieważ to organizacje, działając w społecznościach lokalnych i pracując na co dzień z beneficjentami, znają ich potrzeby.

W ramach projektu chcemy wzmocnić rolę organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej w deinstytucjonalizacji usług społecznych. Projekt ma charakter rzeczniczy, polega na wypracowaniu i zabieganiu o przyjęcie przez administrację rządową oraz samorządy wojewódzkie rekomendacji dot. roli organizacji w procesach deinstytucjonalizacji.

Przy okazji realizacji projektu przygotowane zostaną rekomendacje krajowe oraz 16 rekomendacji wojewódzkich. Prowadzone będą także działania w zakresie monitoringu prawa dot. usług społecznych, wdrażania krajowej strategii DI, a także regionalnych planów w tym zakresie. Raport z monitoringu będzie przygotowywany co dwa miesiące.

Dzięki realizacji projektu zostanie wzmocniona podmiotowa rola sektora NGO realizującego usługi społeczne. Jednym z rezultatów projektu będzie też próba powołania 16 regionalnych Platform Usług Społecznych. Z projektu skorzystają organizacje pozarządowe świadczące usługi społeczne, a pośrednio osoby starsze, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, w kryzysie bezdomności, przebywające w pieczy zastępczej i innych całodobowych instytucjach. Projekt realizowany jest w partnerskie ze Stowarzyszeniem Dostarczycieli Usług Społecznych Rep. Czeskiej (APSS ČR) zrzeszającym 1200 organizacji. Partner posiada bogate doświadczenie dotyczące wdrażania procesów deinstytucjonalizacji oraz włączania organizacji pozarządowych w ten proces.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel