Świadomi – Równi – Niewykluczeni
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
27 500 EUR
Dotacja:
24 625 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo
Grupy docelowe:
opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Z przeprowadzonego przez nas badania ankietowego wśród dorosłych osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z Nowego Dworu Mazowieckiego wynika, że osoby z niepełnosprawnością nie załatwiają samodzielnie podstawowych spraw związanych z płatnościami bankowymi, ZUS czy urzędami. Mimo że mają potrzebę np. dysponowania swoimi finansami w zakresie podstawowych potrzeb, w większości przypadków sprawy te załatwiają rodzice/opiekunowie. Badanie sondażowe pokazało też, że rodzice osób z niepełnosprawnością praktycznie całą uwagę i czas poświęcają swoim dzieciom, co często prowadzi do frustracji, poczucia bezradności i osamotnienia wobec sytuacji problemowej. Z kolei dorosłe osoby z niepełnosprawnościami czują się niedowartościowane i obawiają się samodzielności.
Projekt odpowiada na problem zbyt małej samodzielności dorosłych osób z niepełnosprawnością.
Zamierzamy prowadzić kompleksowe wsparcie w ramach modułów: obsługa komputera i cyberbezpieczeństwo, dietetyczno-kulinarny, ekonomiczny (w tym: bankowość internetowa), aktywnego poruszania się po rynku pracy (przy zaangażowaniu self-adwokatów/ek), animacja działań społecznych (m.in. grupowe wyjścia do instytucji kultury). Opiekun(k)om zaproponujemy 3 spotkania dotyczące relaksacji, wypoczynku, dbania o swój stan zdrowia. Zapewnimy też usługę konsultanta równowagi życiowej (LBC-Life Balance Consultant) – wsparcie w środowisku domowym dostosowane do indywidualnych potrzeb i trudności osoby z niepełnosprawnością. Wydamy również publikację edukacyjną zawierającą treści przekazywane w poszczególnych modułach.
Uczestni(cz)kami projektu będą dorosłe osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie/ki z powiatu nowodworskiego.
Dzięki uczestnictwu w projekcie 25 osób z niepełnosprawnością rozszerzy swoją wiedzę i umiejętności oraz wzmocni kompetencje społeczne, 30 opiekunów/ek nauczy się rozwiązywać trudne sytuacje domowe, wspierać samodzielność i niezależność dorosłych dzieci.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel