Święto Drzewa – ogrody dla klimatu
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Wilkowice
Województwo (siedziba):
śląskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 30-07-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
74 658 EUR
Dotacja:
74 658 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania artystyczne, działania edukacyjne, działania na rzecz ochrony środowiska, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
młodzież, mniejszości, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Raport Międzynarodowego Panelu ds. Zmiany Klimatu wskazuje, że kryzys klimatyczny stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju świata. Według badań Unii Europejskiej 70% respondentów/ek w Polsce uważa zmianę klimatu za bardzo poważny problem a 71% zgadza się, że przystosowanie do negatywnych skutków zmian klimatu może przynieść korzyści obywatel(k)om Unii Europejskiej. Bielsko-Biała jest jednym z 44 miast w Polsce, które bierze udział w projekcie Miejskich Planów Adaptacyjnych. W ramach tego projektu miasto opracowuje plany przystosowania się do obserwowanych i prognozowanych zmian klimatu.

Odpowiadając na powyższe kwestie przygotowaliśmy pomysł na powstanie ogrodów edukacyjnych w Bielsku-Białej, które włączą mieszkańców/nki w konkretne działania na rzecz ochrony klimatu i środowiska oraz poszerzą zakres edukacji ekologicznej na terenie miasta. Zorganizowaliśmy konsultacje dotyczące tego pomysłu, do których zaprosiliśmy przedstawicieli Urzędu Miasta i właścicieli planowanych lokalizacji. Pierwszy ogród powstanie we współpracy z Gminą Wyznaniową Żydowską i Urzędem Miasta na nieużytku cmentarza żydowskiego. Drugi ogród powstanie wokół zabytkowej willi Galerii Bielskiej BWA, gdzie połączymy edukację ekologiczną z działaniami artystycznymi. Przeprowadzimy warsztaty dla lokalnej społeczności z udziałem ekspertów/ek, aby wspólnie wypracować koncepcje obu przestrzeni. Zorganizujemy cykl zajęć dla młodzieży dotyczących zmian klimatu i ochrony bioróżnorodności połączonej z pracami w obu ogrodach. Dodatkowo zorganizujemy wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców/ek miasta, w ramach których zostaną posadzone rośliny i zbudowane schronienia dla zwierząt. Na podsumowanie, stworzymy film edukacyjny upowszechniający rezultaty projektu oraz dobre praktyki zaangażowania mieszkańców/nek w proces tworzenia przykładowych ogrodów oraz współpracy miejskiej na rzecz adaptacji do zmian klimatu i ochrony różnorodności biologicznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel