fbpx
Systemowy model partycypacji w gdańskiej dzielnicy
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Gdańsk
Województwo (siedziba):
pomorskie
Okres realizacji:
11-01-2021 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
27 000,00 EUR
Dotacja:
27 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska, dobra partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
samorządowcy, społeczność lokalna, urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych

Nowy Port jest byłą dzielnicą robotniczą Gdańska, która obecnie jest w trakcie drugiego etapu rewitalizacji. Ze względu na historię tej części Gdańska i układ przestrzenny nieprzypominający dużego miasta – wielu mieszkańców/nek tej dzielnicy czuje do niej silne przywiązanie. W ostatnich latach dołączają do naszej wspólnoty nowi mieszkańcy/nki, w tym osoby ze społeczności ukraińskiej. W sercu dzielnicy znajduje się kwartał mieszkań socjalnych, których mieszkańcy/nki mają formalnie mały wpływ na rozwój swojego otoczenia, które jest obecnie zaniedbane.
Zmienimy to poprzez stworzenie systemowego modelu partycypacji mieszkańców/nek dzielnicy w zarządzaniu dzielnicą. Uwzględnimy aktualne wyzwania związane z różnorodnością grup tu mieszkających oraz z wykluczeniem społecznym. Projekt kierujemy do mieszkańców/nek naszej dzielnicy, następnie wypracowane rozwiązania będą wdrożone w formie pilotażu i upowszechnione na poziomie ogólnomiejskim.
Zdiagnozujemy potrzeby dotyczące aktywności społecznej wśród mieszkańców/nek Nowego Portu. Wspólnie z mieszkańcami/nkami upowszechnimy w dzielnicy założenia modelu partycypacji. Po spotkaniach informacyjnych, zorganizujemy zajęcia edukacyjne, na których uczestnicy i uczestniczki poznają kompetencje instytucji i organizacji na terenie dzielnicy, ich przedstawiciel(k)i oraz narzędzia aktywności obywatelskiej takie jak budżet obywatelski, inicjatywa uchwałodawcza czy Gdański Fundusz Sąsiedzki. Wspólnie stworzymy model partycypacyjnej pracy z mieszkańcami/nkami dzielnicy i innymi interesariusz(k)ami, opartej na modelu 4W – Współpraca, Włączanie, Wzmacnianie, Widoczność. Wypracujemy narzędzia i metody włączania mieszkańców/nek we współdecydowanie o rozwoju dzielnicy. Na koniec przeprowadzimy pilotaż oraz będziemy zabiegać o upowszechnienie modelu w ramach polityki i instytucji miasta Gdańska.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel