fbpx
Sztuka Aktywności
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Święciechowa
Województwo (siedziba):
wielkopolskie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
23 000,00 EUR
Dotacja:
23 000,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania aktywizujące społeczności lokalne (animacja), działania edukacyjne
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczność lokalna

Gmina Święciechowa (woj. wielkopolskie) jest gminą wiejską, na terenie której mieszka 9116 osób. Składa się z 12 sołectw i w prawie każdym funkcjonuje jakaś organizacja pozarządowa. Z przeprowadzonej przez nas lokalnej diagnozy wynika, że większość z nich ma problemy z pozyskiwaniem funduszy na swoje działania, co skutkuje ubogą ofertą dla mieszkańców/nek oraz małymi możliwościami angażowania się w rozwiązywanie lokalnych problemów. Poza wsią gminną działania społeczne były sporadyczne, a lokalni liderzy/rki mieli niewystarczającą wiedzę o tym, jak pozyskiwać środki, angażować lokalną społeczności i przeprowadzać oddolne inicjatywy.

Odpowiedzieliśmy na te potrzeby, rekrutując i wspierając 12 lokalnych liderów/ek – przedstawiciel(k)i poszczególnych sołectw. W każdym z sołectw przeprowadziliśmy warsztat o współpracy lokalnej i partycypacji społecznej oraz spacer badawczy. Podczas tych spotkań mieszkańcy/nki stworzyli diagnozę społeczną swojej miejscowości i określili jej największe problemy, na które odpowiedziały inicjatywy. W inicjatywy zaangażowaliśmy mieszkańców/nki, wolontariuszy/ki oraz organizacje pozarządowe i instytucje. Lokalni liderzy/rki wzięli także udział w cyklu szkoleń o współpracy w lokalnej społeczności, tworzeniu projektów społecznych, mobilizowaniu mieszkańców/nek do działania oraz o procesach partycypacyjnych. Poprzez udział w wizycie studyjnej na Dolnym Śląsku, gdzie odwiedzili centra kultury, organizacje społeczne, poznali praktyczne formy aktywności wiejskiej z zakresu kultury i angażowania obywateli/ek w sprawy publiczne. Na koniec zorganizowaliśmy wydarzenie integrujące dla wszystkich liderów/ek oraz mieszkańców/nek gminy Święciechowa, na które zaprosiliśmy też sołtyski/ów oraz przedstawiciel(k)i organizacji społecznych. Forma spotkania została wymyślona wspólnie przez osoby uczestniczące w projekcie.

Z ankiet ewaluacyjnych wynika, że dzięki warsztatom ich uczestnicy/czki zwiększyli swoją wiedzę w zakresie wolontariatu, tworzenia zespołów społecznych czy też partycypacji, a wizyta studyjna stała się inspiracją do tworzenia nowych inicjatyw.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel