fbpx
Wymiar sprawiedliwości przyjazny dziecku
Obszar wsparcia:
prawa człowieka
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2022
Status:
zakończony
Koszt projektu:
75 450,00 EUR
Dotacja:
67 350,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, wykorzystanie efektów monitoringu do prowadzenia działań rzeczniczych lub interwencyjnych
Grupy docelowe:
bliscy, młodzież, przedstawiciele zawodów prawniczych

Projekt odpowiada na problem niewystarczającej ochrony dzieci pokrzywdzonych przestępstwem biorących udział w procedurach prawnych. Wg Grantobiorcy 70% nastolatków w wieku 11-17 lat doświadczyło w swoim życiu jakiejś formy krzywdzenia (2018 r.), w tym aż 41% padło ofiarą przemocy ze strony bliskich dorosłych. Po ostatniej nowelizacji kodeksu karnego z 2017 r. wzrosła liczba zgłaszanych przestępstw wobec dzieci, a co za tym idzie, wzrósł udział dzieci w procedurach prawnych. Przesłuchanie dziecka powinno być realizowane w szczególnym ochronnym trybie, jednak doświadczenie Centrów Pomocy Dzieciom w ostatnich 2 latach wskazuje, że – mimo istniejących przepisów – ochrona dzieci w procedurach prawnych uległa regresowi. W praktyce ochrona dziecka jest fragmentaryczna, zależna od zasobów merytorycznych i instytucjonalnych, a także od interpretacji przepisów przez sędziów czy prokuratorów, którzy często nie mają wiedzy na temat ochronnego trybu przesłuchania.

W ramach projektu przygotowano i zrealizowano szereg komplementarnych działań dotyczących ochrony dziecka w postępowaniu prawnym. Odbyły się szkolenia dla matek reprezentujących swoje dzieci w postępowaniach karnych oraz szkolenia dla profesjonalistów i profesjonalistek. Wydano materiały edukacyjne (broszury, podcasty, plakaty, scenariusze, filmy). Prowadzono spotkania w ramach Klubu Prawnika oraz Akademii Praw Dziecka dla studentów i studentek, a także zorganizowano wizyty studyjne do Centrów Pomocy Dzieciom. Rodzice, opiekunowie/opiekunki oraz profesjonaliści/profesjonalistki skorzystali/ły z kilkuset indywidualnych konsultacji prawnych. Przeprowadzono monitoring czterech aktów prawnych oraz toczących się postępowań, obserwację rozpraw sądowych, złożono petycję na rzecz zmiany prawa, wydano 24 opinie przyjaciela sądu. Dużo uwagi poświecono m.in. instytucji kuratora procesowego. Działania były kierowane do osób i instytucji zaangażowanych w ochronę dzieci przed krzywdzeniem, a także do samych dzieci, ich rodziców oraz szeroko do ogółu społeczeństwa.

Projekt wpłynął na zwiększenie ochrony prawnej i realizację praw procesowych dzieci pokrzywdzonych przestępstwem oraz na podniesienie ich bezpieczeństwa. Na poziomie indywidualnym zmiana nastąpiła dzięki udzielanym konsultacjom i kierowanym pismom Amicus Curiae. Osoby pracujące z dziećmi, w tym zatrudnione w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, podniosły swoją wiedzę i kompetencje w zakresie przesłuchania, reprezentacji oraz interwencji na rzecz dziecka.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel