fbpx
Wzmocnienie roli samorzecznictwa w środowisku spektrum autyzmu
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Organizacja:
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-02-2021 - 31-01-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
59 979,00 EUR
Dotacja:
59 979,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samorzecznictwo, samoorganizacja / samopomoc
Grupy docelowe:
młodzież, opiekunowie osób zależnych, osoby z niepełnosprawnością

Obecnie oferowane systemy wspierające usamodzielnianie i aktywność zawodową osób w spektrum autyzmu są nieskuteczne i trudno dostępne. Może to przekładać się na regres i utratę umiejętności, które osoby w spektrum nabywały przez wiele lat edukacji, a w konsekwencji prowadzić do ich wykluczenia społecznego. Wnioski z raportu Najwyższej Izby Kontroli (Raport NIK, 2020) wraz z naszymi obserwacjami własnymi wskazują na potrzebę stworzenia nowych sposobów wsparcia dla osób w spektrum.
Głównym celem projektu jest wsparcie młodzieży w spektrum autyzmu w prowadzeniu przez nich działalności społecznej i samorzecznictwa oraz wsparcie samoorganizacji i rozwoju komitetów rodziców dzieci w spektrum.
Planujemy wsparcie młodych samorzeczników w ramach klubów Asów (20 spotkań na tematy związane z ich zainteresowaniami, mentoring prowadzony przez dorosłych samorzeczników/czki, tworzenie przez młodych samorzeczników/czki animacji i filmików o swoich doświadczeniach jako osób w spektrum autyzmu). Zorganizujemy 24 spotkania szkoleniowe oraz wsparcie w samoorganizacji (doradztwo, konsultacje dotyczące zakładania stron internetowych komitetów, kwestii prawnych i finansowych, organizacji eventów) 4 nowopowstających komitetów rodziców. Stworzymy sieć współpracy i zorganizujemy konferencję o roli i wartości samorzecznictwa (200 uczestników). Chcemy również przeszkolić samorzeczników/czki seniorów – dziadków i babcie dzieci w spektrum autyzmu (2 szkolenia dla grupy pomijanej dotąd w procesie wspierania rodziny) i zainicjować spotkania grup wsparcia.
W projekcie weźmie udział 10 młodych osób w spektrum autyzmu (12 – 24 lata), rodzice dzieci – 200 i dziadkowie oraz babcie.
Dzięki działaniom projektu wzmocni się 10 młodych samorzeczników/czek, powstaną 4 komitety rodziców (liczące po ok. 25 osób), 4 dziadków/babć przygotuje się do samorzecznictwa. Powstanie 5 animacji edukacyjnych rozpowszechnianych w mediach społecznościowych.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel