fbpx
Zdobywać Szczyty
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Sochaczew
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Okres realizacji:
01-10-2021 - 31-05-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
32 775,00 EUR
Dotacja:
22 500,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania edukacyjne, poradnictwo, samorzecznictwo, wsparcie asystenckie
Grupy docelowe:
urzędnicy i pracownicy instytucji publicznych, wychowankowie pieczy zastępczej

Badania (M. Jerszow 2019) pokazują, że nawet najbardziej dojrzała młodzież z pieczy zastępczej na rok przed opuszczeniem placówki ujawnia wysoki poziom lęku, agresji i niechęci do zmian. Odsetek usamodzielnionych osób z tej grupy korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub statusu osoby bezrobotnej wynosił w latach 2012–2013 odpowiednio: 23,1% i 31,2% (Najwyższa Izba Kontroli 2014). W powiecie sochaczewskim funkcjonują 2 ośrodki wychowawcze i 60 rodzin zastępczych, ale dotychczas nie były tu realizowane żadne kompleksowe projekty wspomagające proces usamodzielnienia.

Projekt służy wspieraniu wychowanków/ek pieczy zastępczej w usamodzielnianiu się oraz pobudzaniu ich do zabierania głosu we własnych sprawach.

Działania realizować będziemy w 3 blokach. Dwa pierwsze służyć będą edukacji (warsztaty prawne, ekonomiczno-administracyjne, informatyczne i kompetencji miękkich) i wzmacnianiu dzieci (warsztaty teatralne, plastyczne, sztuk walki, wyjazd integracyjno- terapeutyczny) z jednoczesnym przygotowywaniem ich do roli samorzeczników/ek. Trzeci blok to działania praktyczne (staże pracownicze lub wolontaryjne, grupy wsparcia lub samopomocowe, punkt konsultacyjny, samorzecznictwo). Dla opiekunów dzieci z pieczy zastępczej przeprowadzimy 8 warsztatów podnoszących ich kompetencje wychowawcze, komunikacyjne i ekonomiczno-prawne.

W rezultacie zwiększą się poczucie pewności siebie i sprawczości oraz kompetencje dzieci i ich opiekunów. Zainicjowane zostaną działania samorzecznicze.

W działaniach uczestniczyć będzie 50 wychowanków/ek pieczy zastępczej z powiatu sochaczewskiego (20 w wieku od 7 do 12 lat i 30 powyżej 12 roku życia) oraz 20 opiekunów/ek.

Grupa nieformalna „Otwarty Sochaczew” pomoże w organizacji warsztatów teatralnych, staży pracowniczych oraz w działaniach komunikacyjnych. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępni lokal i kadry dla Punktu Konsultacyjnego.

Print Friendly, PDF & Email
Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel