DraBiNa:Drama, Biografia, Narracja.Innowacyjna metoda aktywizacji osób starszych
Obszar wsparcia:
rozwój sektora obywatelskiego
Miejscowość (siedziba):
Jaroszów
Województwo (siedziba):
dolnośląskie
Partnerzy:
Ós Pressan kennitala, Reykjavík, Islandia
Fundacja Via Salutis, Sokołowsko, Polska
Okres realizacji:
01-04-2021 - 31-03-2023
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
149 925,00 EUR
Dotacja:
149 925,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
Grupy docelowe:

Projekt ma charakter rozwojowy i wdrożeniowy, a jego celem jest wzmocnienie organizacji pracujących z osobami w wieku senioralnym i wyposażenie ich w narzędzia zwiększające efektywność pracy z seniorami i – to wartość z perspektywy rozwoju sektora obywatelskiego – podnosząca gotowość osób starszych do aktywności społecznej, zaangażowania się, włączania w ważne sprawy publiczne.
Na potrzebę takich działań wskazują zarówno badania prowadzone przez grantobiorcę wśród słuchaczy studiów psychogerontologicznych, którzy dostrzegają brak szkoleń i materiałów do pracy edukacyjnej i rozwojowej ze środowiskiem senioralnym, jak i dane statystyczne, pokazujące, że na 716 organizacji określających się jako „senioralne”, tylko 12% angażuje się w działania i edukację senioralną.
Większość działań projektowych będzie skierowanych do edukatorów i animatorów w organizacjach senioralnych. Na bazie naszej autorskiej metody, opartej o sztukę, kulturę, narracje, biografię i dramę, opracujemy i wypromujemy specjalny program edukacyjny aktywizujący seniorów.
Wzmocnimy co najmniej 15 organizacji w obszarze edukacji gerontologicznej oraz przeprowadzimy serię szkoleń dla 20 osób (przedstawicieli organizacji i innych instytucji działających na rzecz seniorów). Zamierzamy doprowadzić również do zawiązania sieci współpracy, złożonej z ekspertów ds. edukacji 60+. Wydamy też dwie publikacje: „Narzędziownik” i „Zeszyt ćwiczeń dla seniora”, które będą udostępnione wszystkim chętnym.
Organizacje senioralne, biorące udział w projekcie lub korzystające z wypracowanych materiałów, poszerzą swoją ofertę edukacyjną i wzmocnią swoje zasoby kadrowe.
Projekt realizujemy w partnerstwie z Fundacją Via Salutis i islandzkim partnerem Os Pressan. Partnerzy wnoszą swoje know how pracy na rzecz środowiska senioralnego i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także w zakresie kształcenia kadr edukatorów gerontologicznych, pedagogów, animatorów, opiekunów.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel