FAScynaci – kompas życia
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kurzętnik
Województwo (siedziba):
warmińsko-mazurskie
Okres realizacji:
04-01-2021 - 04-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
67 500 EUR
Dotacja:
67 500 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
działania artystyczne, poradnictwo, wsparcie psychologiczne
Grupy docelowe:
młodzi dorośli, młodzież, ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Problemy młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne dostrzegliśmy przy realizacji projektu „Aktywny Elbląg”. Potwierdzają je statystyki Policji (dotyczące przestępczości nieletnich i przemocy w rodzinie), MOPS oraz wnioski ze spotkań z ośrodkami pracującymi z młodzieżą. Rozmowy z KARAN i Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym pokazały potrzebę działań na rzecz upodmiotowienia i uspołecznienia młodzieży oraz wprowadzenia nowych metod odpowiedzi na potrzeby młodzieży niż te dotychczas stosowane w ośrodkach. Wykazały też problem niedoborów kadrowych, co utrudnia udzielanie indywidualnego wsparcia. Praca placówek skupia się na rozwiązywaniu codziennych problemów i relacjach rówieśniczych wewnątrz placówki. Ważne jest stworzenie przestrzeni, w której młodzież będzie musiała się odnaleźć i nawiązać nowe relacje.
Projekt zakłada pracę z młodzieżą z Elbląga i powiatu elbląskiego narażoną na wykluczenie społeczne ze względu m.in. na przemoc, zaburzenia depresyjno-lękowe, uzależnienia, niepełnosprawność, zaniedbania opiekuńczo-wychowawcze, problemy w nauce. Ma na celu wzmocnienie ich kompetencji społecznych i umiejętności pracy zespołowej, podniesienie pewności siebie i poczucia sprawczości.
Z każdą osobą przygotujemy indywidualny plan wsparcia. Zapewnimy wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe, trening kompetencji społecznych, trening samodzielności, arteterapię i warsztaty kreatywności. Wspólnie przygotujemy spektakl na temat wybrany przez młodzież, piknik, na którym spektakl będzie pokazany społeczności lokalnej, imprezę podsumowująca projekt z wystawą prac uczestników.
Z działań skorzystają 22 młode osoby (15-21 lat) zagrożone wykluczeniem, które wzmocnią poczucie sprawczości, pewność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Wypracują sposoby obniżania własnych lęków przez narzędzia komunikacji, pogłębią świadomość w przeciwdziałaniu przemocy. Dowiedzą się, że mają siłę odpowiadać za siebie i nauczą się jak to robić.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel