Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Obszar wsparcia:
dotacja instytucjonalna
Miejscowość (siedziba):
Lublin
Województwo (siedziba):
lubelskie
Okres realizacji:
01-05-2022 - 30-04-2024
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
100 000 EUR
Dotacja:
100 000 EUR
Zasięg:
ogólnopolski

Głównym założeniem projektu jest rozwój instytucjonalny Instytutu na rzecz Państwa Prawa w obszarze ochrony praw podstawowych cudzoziemców.

Działalność IPP jest dobrze znana w Polsce. Jej skutkiem jest zwolnienie z detencji wielu cudzoziemców bezprawnie zatrzymanych na granicy polsko-białoruskiej i zagrożonych deportacją. Jednocześnie efekty pracy IPP byłyby o wiele trwalsze, gdyby udało się dokonać zmiany systemowej. Do tego potrzebne jest podniesienie wiedzy o zauważonym problemie pozbawiania migrantów prawa do posiadania praw (H. Arendt „the right to have rights”) w Polsce na poziom europejski.

Poza samym IPP, głównymi odbiorcami działań są migranci w ośrodkach strzeżonych na terytorium RP, polskie organy mające do czynienia z cudzoziemcami nieregularnie przekraczającymi wschodnią granicę RP oraz podmioty w Europie potrzebujące rzetelnej, opartej na statystykach i monitoringu wiedzy dotyczącej naruszania praw migrantów Polsce.

Najważniejszym problemem, który będzie rozwiązywany jest niewystarczające korzystanie z wiedzy IPP dotyczącej arbitralnego stosowania długoterminowej detencji cudzoziemców w Polsce.

Działania skupiać się będą na trzech obszarach: nabycie praktycznych umiejętności przez prawników w zakresie stosowania prawa międzynarodowego i prawa UE, faktyczne interweniowanie w spawach detencyjnych oraz upowszechnienie rzetelnej analizy sytuacji migracyjnej na granicy PL-BY w latach 2020-2022.

Dzięki działaniom skierowanym na rozwój instytucjonalny będziemy w stanie rozwiązać problem systemowego naruszania praw podstawowych osób potrzebujących szczególnego traktowania, i podjąć próbę przekonania polskich organów do zmiany praktyki (przestrzegania zobowiązań prawnomiędzynarodowych Polski).

Przewidujemy również działania przyczyniające się do kształtowania świadomości na temat w/w zjawiska w Polsce i Europie. Powinno się to również przełożyć na zwiększenie grona osób wspierających działania statutowe IPP oraz znalezienia nowych partnerów w UE.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel