fbpx
Pogotowie lokatorskie
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Kraków
Województwo (siedziba):
małopolskie
Okres realizacji:
01-01-2021 - 31-12-2021
Status:
zakończony
Koszt projektu:
19 546,00 EUR
Dotacja:
19 007,00 EUR
Zasięg:
lokalny
Typy działań:
wsparcie prawne
Grupy docelowe:
ONW (osoby narażone na wykluczenie)

Projekt odpowiadał na problem słabości sieci wsparcia i niskiej świadomości prawnej lokatorów/ek reprywatyzowanych kamienic na terenie Krakowa. Jedynym źródłem wsparcia dla tej grupy był państwowy system nieodpłatnej pomocy prawnej, niedostosowany do potrzeb lokatorów ze względu na ograniczony zakres oraz brak specjalizacji w problematyce ochrony praw lokatorów. Na terenie Krakowa brakowało instytucji, które prowadziłyby działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości prawnej lokatorów.
W trakcie realizacji projektu 14 wolontariuszy/ek (osób studiujących prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim) wzięło udział w szkoleniach. Dzięki szkoleniom nabyli oni nową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie ochrony praw lokatorów i świadczenia pomocy prawnej. Następnie 12 wolontariuszy/ek zwiększyło swoje zaangażowanie w aktywność obywatelską poprzez udział w prowadzeniu nieodpłatnych porad prawnych w projekcie.
Ze wsparcia w ramach projektu korzystały przede wszystkim niezamożne osoby będące lokatorami/kami reprywatyzowanych kamienic na terenie Krakowa (zarządzanych przez gminę lub przejętych przez prywatnych właścicieli). Zdecydowaną większość osób korzystających z porad prawnych stanowiły kobiety w wieku 60+. W ramach projektu zapewniliśmy lokatorom/kom nieodpłatne poradnictwo prawne (240 godz.), wykłady i warsztaty (24 godz.). Z poradnictwa prawnego skorzystały 102 osoby, w warsztatach i wykładach uczestniczyło 40 lokatorów/ek. Dzięki uczestnictwu w projekcie lokatorzy/ki zwiększyli wiedzę na temat obowiązującego stanu prawnego, swoich praw i obowiązków, samodzielnego rozwiązywania podstawowych problemów prawnych, a także sporządzania pism i wniosków. Stworzyliśmy również ogólnodostępną stronę internetową z przewodnikiem dla lokatorów, zawierającym informacje o najważniejszych problemach prawnych z zakresu ochrony praw lokatorów.
Liczba osób uczestniczących w projekcie potwierdza, że projekt odpowiadał na istotny problem społeczny braku dostępu do pomocy prawnej. Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości prawnej i usamodzielnienia grupy lokatorów/ek reprywatyzowanych kamienic z Krakowa.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel