fbpx
Liderki i liderzy romscy przeciwko wykluczeniu
Obszar wsparcia:
wykluczenie społeczne
Miejscowość (siedziba):
Białystok
Województwo (siedziba):
podlaskie
Okres realizacji:
01-11-2021 - 30-06-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
24 307,00 EUR
Dotacja:
24 307,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
samorzecznictwo
Grupy docelowe:
Romowie

Romowie to jedna z najbardziej marginalizowanych grup w systemie edukacji i na rynku pracy (Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Dobre praktyki, E. Mirga-Wójtowicz). Mechanizmy wspierające włączanie są w polskim systemie edukacji dostępne (Asystent Edukacji Romskiej), jednak wiedza na ich temat nie jest wystarczająco rozpowszechniona zarówno w społeczności romskiej jak i wśród samorządów. W większości miejsc AER nie są w ogóle zatrudniani lub jest ich za mało (Kraków – 3 osoby na 180 dzieci). Większość Romów nie zna języka polskiego w takim stopniu zaawansowania, aby uczestniczyć w szkoleniach wymagających znajomości specyficznej terminologii (np. prawnej).
Celem projektu jest wzmocnienie wśród społeczności romskiej znajomości własnych praw i umiejętności ich egzekwowania, wypracowanie modelu szkoleń uwzględniającego poziom językowy oraz normy kultury romskiej, a także stworzenie sieci wsparcia w otoczeniu społeczności romskiej.
Zbierzemy i opracujemy materiały zawierające rozwiązania prawno-administracyjne oraz case studies (wywiady pogłębione z Asystentami Edukacji Romskiej i pracownikami samorządów z otoczenia szkoły). Zorganizujemy warsztaty podnoszące kompetencje liderek/-ów romskich (rozwiązania prawne, promocja współpracy, budowania sojuszy i koalicji) oraz warsztaty (w 6 lokalizacjach) samorzecznictwa i budowania koalicji dla tych liderek/ów i osób z ich otoczenia.
Powstaną 2 księgi dobrych praktyk opisujące dostępne mechanizmy prawne i sposoby ich wykorzystania w przeciwdziałaniu wykluczeniu Romów, adresowane do społeczności romskiej i samorządów. 14 liderek/-ów społeczności romskich z całej Polski podniesie swoje kompetencje, 45 osób przygotuje się do samorzecznictwa, a 90 (w tym 45 nie-romskich) zostanie przeszkolonych z budowania koalicji i efektywnej współpracy.
Partner – Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria – weźmie udział w tworzeniu księgi dla samorządów i pomoże w prowadzeniu warsztatów budowania koalicji.

Print Friendly, PDF & Email

W czym możemy Wam pomóc:

Content | Menu | Access panel