fbpx
Obywatele dla Wody
Obszar wsparcia:
aktywność obywatelska
Miejscowość (siedziba):
Warszawa
Województwo (siedziba):
mazowieckie
Partnerzy:
Siostry Rzeki, Kraków, Polska
Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim, Polska
Okres realizacji:
01-12-2020 - 31-10-2022
Status:
w realizacji
Koszt projektu:
72 020,00 EUR
Dotacja:
64 714,00 EUR
Zasięg:
ogólnopolski
Typy działań:
akcje i kampanie społeczne, działania artystyczne, działania na rzecz ochrony środowiska, działania rzecznicze, działania strażnicze, działania zmierzające do zmiany/ustanowienia nowych rozwiązań prawnych, partycypacja obywatelska
Grupy docelowe:
aktywiści / liderzy społeczności, społeczeństwo

W 2013 roku w odpowiedzi na coraz pilniejsze potrzeby adaptacji do zachodzących zmian klimatu, równolegle do europejskiej strategii w tym zakresie, został opracowany i przyjęty przez polskie władze Strategiczny Plan Adaptacji. Był on pierwszym krokiem do przygotowania i wdrożenia nowoczesnych działań adaptacyjnych, także w gospodarce wodnej. Niestety nie został wdrożony, a wiele działań Wód Polskich jest wręcz niezgodne z założeniami planu. Temat katastrofy klimatycznej jest pilny i ważny, a jednak wielu obywateli/ek wciąż nie wie o problemach gospodarowania wodą, wpływie poszczególnych sektorów gospodarki na jej stan, działaniach jakie powinny zostać podjęte, by móc w przyszłości łagodzić skutki zmian klimatu.

Przygotujemy opracowania i przystępne infografiki m.in. na temat: skutecznych i trwałych rozwiązań łagodzących skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych i hydrologicznych – suszy i powodzi oraz wpływu kopalni i energetyki węglowej na zasoby wodne – ich ilość i jakość. Materiały upowszechnimy, dzięki mediom społecznościowym, wydarzeniom medialno-edukacyjnym oraz współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi. Zaangażujemy obywatel(k)i i organizacje pozarządowe w ogólnopolskie konsultacje: aktualizacje Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach, aktualizacje Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Odry i Wisły oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych regulujących wykorzystanie środków Unii Europejskiej po roku 2020. Przygotujemy interpelacje poselskie dotyczące polityki wodnej państwa i adaptacji do zmian klimatu.
Partnerami projektu są Towarzystwo na rzecz Ziemi, które wspiera nas swoją naukową wiedzą dotyczącą wpływu elektrowni i elektrociepłowni na stan wód w Polsce oraz Siostry Rzeki, które zorganizują wydarzenia plenerowe nad rzekami, by nagłośnić zagrożenia dla zasobów wodnych w Polsce i upowszechnić właściwe do nich podejście w dobie katastrofy klimatycznej.

Print Friendly, PDF & Email

Korzystamy z dotacji na rozwój instytucjonalny

https://www.youtube.com/watch?v=vMkorfnfPx8

W czym możemy Wam pomóc:

Translate »
Content | Menu | Access panel