fbpx

Wyniki konkursu na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Organizacjom, które otrzymają dotacje, gratulujemy, a wszystkich Wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z kartami ocen, dostępnych po zalogowaniu się w Internetowym Systemie Wniosków.

LISTA WNIOSKÓW PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA SEKTOROWE PROJEKTY RZECZNICZE I MONITORINGOWE – PLIK XLS

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Kto otrzyma dotacje?

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska, realizując projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych” zajmie się zjawiskiem braku stabilności zatrudnienia w sektorze organizacji społecznych. Projekt ma charakter pilotażowy i będzie realizowany w części województwa pomorskiego. Zakłada powołanie ruchu sojuszniczego, który wpłynie na kształtowanie zachowań liderów i pracowników organizacji społecznych w obszarze zatrudniania. Rezultatem projektu ma być zwiększenie świadomości znaczenia stabilnego zatrudnienia wśród pracowników sektora organizacji społecznych.

Fundacja CourtWatch Polska z Torunia planuje monitorowanie procesu tworzenia i praktyki stosowania prawa do jawnego rozpatrzenia sprawy przed sądem oraz działania rzecznicze, które mają uchronić podmioty sektora obywatelskiego przed negatywnym wpływem planowanych zmian. Działania w ramach projektu „Obrona jawności postępowań sądowych w dobie pandemii i po niej” mają zmniejszyć prawdopodobieństwo wejścia w życie przepisów ograniczających jawność postępowań w czasie pandemii i po niej, zmniejszyć skalę formalnych i nieformalnych ograniczeń jawności postępowań w sądach oraz wzmocnić kontrolę społeczną. Ma się to przełożyć na zwiększenie rzetelności postępowań, w których stroną są organizacje lub działacze sektora obywatelskiego.

Warszawska Grupa Zagranica w ramach projektu „Rzecznictwo praw i interesów polskich NGO zaangażowanych we współpracę rozwojową” planuje działania monitoringowe i rzecznicze mające poprawić warunki – finansowe, instytucjonalne, prawne – funkcjonowania sektora organizacji społecznych zaangażowanych we współpracę rozwojową. Wnioskodawca będzie monitorować realizację polityki współpracy rozwojowej na poziomie krajowym i unijnym (publikując m.in. raporty monitoringowe). Planuje także, upowszechniając i wykorzystując rezultaty monitoringu, prowadzić rzecznictwo adresowane przede wszystkim do krajowej administracji rządowej i parlamentu, a także do Komisji Europejskiej.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic, realizując projekt „Działasz – Szanujesz – Nie mobbingujesz!” zamierza przeprowadzić monitoring polskich organizacji społecznych pod kątem spełniania przez nie zasad wynikających z Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem działań antymobbingowych. W projekcie przebadanych zostanie minimum 500 podmiotów, a raport z badania będzie rozpowszechniony jako element szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej, której celem jest zmiana świadomości i wzrost wiedzy przedstawicieli i przedstawicielek organizacji z zakresu prawa pracy i działań antymobbingowych. Dodatkowo, planowane są pilotażowe działania w 10 wybranych organizacjach, które wdrożą modelowe procedury antymobbingowe.

Projekt „SUS – Sektor Usług Społecznych”, realizowany przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) z Warszawy, ma na celu wzmocnienie roli organizacji i podmiotów ekonomii społecznej w procesie deinstytucjonalizacji usług społecznych. WRZOS będzie prowadzić monitoring prawa dotyczącego usług społecznych, a także wdrażania krajowej Strategii Deinstytucjonalizacji i regionalnych planów w tym zakresie. Planuje także działania rzecznicze – np. wypracowanie i zabieganie o przyjęcie przez administrację rządową rekomendacji dotyczącej roli organizacji w deinstytucjonalizacji.

Projekt „Lasy są wspólne – ruchy i organizacje mają prawo współdecydować” ma wzmocnić kontrolę obywatelską nad gospodarką leśną przez ruchy i organizacje społeczne zajmujące się lasem. Skupiony jest na działaniach monitoringowych i rzeczniczych, które mają przynieść poprawę warunków działania tego podsektora. Wnioskodawca, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej w woj. śląskim, planuje działania ułatwiające dostęp do informacji i urealniające postrzeganie wpływu sektora na decyzje dotyczące lasów. Planuje także wzmocnić współpracę organizacji z samorządami m.in. poprzez zbudowanie koalicji łączących podmioty społeczne z władzą lokalną oraz instytucjami unijnymi.

 

Translate »
Content | Menu | Access panel