fbpx

Jak przygotować wniosek o dotację na realizację projektu monitoringowego lub rzeczniczego – szkolenie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu online, dzięki któremu praca nad wnioskiem w konkursie w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe stanie się łatwiejsza. 1 marca, o 10:00, rozpoczynamy całodniowe, intensywne spotkanie, dzięki któremu:

 • dowiecie się, jakie projekty mogą uzyskać wsparcie: co to znaczy „projekt sektorowy”, jakie elementy musi zawierać projekt monitoringowy, jakie – projekt rzeczniczy.
 • poznacie kryteria i zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków,
 • uzyskacie wskazówki, co pisać, czego nie pisać w poszczególnych częściach wniosków,
 • zaznajomicie się z wymogami dotyczącymi promocji projektu,
 • zobaczycie, jak prezentować koszty projektu w budżecie wniosku.

Zapoznajcie się ze szczegółowym programem szkolenia.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu zapraszamy do rejestracji poprzez wypełnienie formularza.

Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład

Webinarium prowadził Grzegorz Wiaderek z odpowiedzialnej za konkurs Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich, a gościem-praktykiem był Bartosz Pilitowski prezes Fundacji Court Watch Polska. Nagranie jest dostępne TUTAJ.

Przypominamy, że na wnioski w konkursie czekamy do 15 marca 2021 o 12.00 w południe. Wszystkie dokumenty konkursowe znajdziecie TUTAJ.

Konsultacje w konkursie na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze

Otwieramy możliwość wstępnej weryfikacji czy planowany projekt ma rzeczywiście charakter sektorowy i czy jest to projekt monitoringowy lub rzeczniczy w rozumieniu założeń konkursu. Od razu zastrzegamy, że odpowiedź nie będzie dotyczyła jakości wniosku czy uzasadnienia ani nie będzie odpowiedzą na pytanie: „Czy mój projekt jest dobry i ma szansę na otrzymanie dotacji?”. Będzie ona miała też charakter wstępny – w momencie udzielania odpowiedzi nie będziemy mieć pełnej informacji o projekcie, a właściwa ocena punktowa zostanie dokonana przez niezależnych ekspertów i ekspertki oraz Komisję Konkursową.

Skorzystanie z takiej formy konsultacji jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na późniejszy udział w konkursie czy jego rozstrzygnięcie.

Aby skorzystać z tej formy konsultacji, należy wypełnić formularz i wysłać w terminie od 15 do 26 lutego na adres [email protected]. W ciągu 7 dni od otrzymania formularza udzielimy odpowiedzi.

Informujemy również, że jesteśmy w stanie skonsultować maksymalnie 80 propozycji, zatem o możliwości otrzymania odpowiedzi decyduje kolejność wpływu.

Monitoring i rzecznictwo – spotkania z zagranicznymi ekspertkami

16 lutego o 12.00 (w samo południe) o niełatwych, ale za to bardzo uczących doświadczeniach oraz sprawdzonych rozwiązaniach w swojej wieloletniej działalności monitoringowej i rzeczniczej zabiegania o miejsce dla sektora obywatelskiego w procesach decyzyjnych władzy opowiedzą:

 • Oana Preda ekspertka Resource Center for Public Participation – CeRe oraz TamTam – nieformalnej koalicji, która walczy o obywatelskie prawo do uczestniczenia
  w procesach decyzyjnych w Rumunii
 • Tina Divjak z Centre for NGOs Slovenia (CNVOS) – ekspertka od legislacji na rzecz słoweńskich organizacji społecznych i uczestnictwa obywateli w tworzeniu polityk publicznych

18 lutego o 12.00 (również w samo południe) o sprawdzonych metodach i najnowszych trendach w rzecznictwie i monitoringu w celu polepszenia kondycji sektora obywatelskiego opowiedzą:

 • Cezara Grama – ekspertka ds. praworządności współpracująca z think-tankiem Expert Forum
 • Guri Idsø Viken reprezentująca Frivillighet Norge/The Association of NGOs z Norwegii – doradczyni polityczna norweskiej organizacji zrzeszającej inne organizacje społeczne
 • Olivia Vereha z Code for Romania – ekspertka nowych technologii ułatwiających życie organizacjom społecznym działającym w służbie demokracji

Oba spotkania odbędą się w języku angielskim, zostaną nagrane, a następnie – po dodaniu polskich napisów – opublikowane na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Poniżej biogramy wszystkich zaproszonych osób (kolejność alfabetyczna według imion):

Cezara Grama jest ekspertką ds. praworządności współpracującą z Expert Forum, rumuńskim think-tankiem, od 2014 roku w kwestiach sprawiedliwości, przejrzystości, praworządności i aktywnego obywatelstwa. Od momentu dołączenia do zespołu EFOR odgrywała aktywną rolę w monitorowaniu wyborów (2014-2019). Od 2015 roku jest zaangażowana w program EFOR „Szkoła dla Demokracji”, szkoląc i wspierając nauczycieli, aby angażowali swoich uczniów i społeczności w kwestie aktywnego obywatelstwa i demokracji. W ostatnich latach koncentrowała się na tym, jak angażować nauczycieli, a w szczególności uczniów, w tematykę edukacji obywatelskiej i aktywnego obywatelstwa.

Guri Idsø Viken jest doradczynią polityczną w Stowarzyszeniu Organizacji Pozarządowych w Norwegii (Frivillighet Norge), gdzie jest między innymi odpowiedzialna za zaangażowanie w Active Citizens Fund Romania. Od 16 lat zajmuje się polityką i komunikacją, jest też dziennikarką i komentatorką w kilku norweskich gazetach i radiu. Mieszka na małej wyspie w południowej Norwegii i jest wolontariuszką w kilku małych i dużych organizacjach pozarządowych zajmujących się sportem i kulturą.

Oana Preda jest związana z rumuńskim sektorem pozarządowym od 1996 roku. Pracowała w Pro-Democracy Association, gdzie zdobyła doświadczenie w promowaniu demokracji i partycypacji publicznej. Następnie Oana pracowała dla National Democratic Institute for International Affairs (NDI) w Rumunii, wspierając organizacje pozarządowe w ich działaniach rzeczniczych. W 2006 roku Oana Preda wzięła udział w tworzeniu Resource Center for Public Participation – CeRe, jednej z najbardziej znaczących organizacji pozarządowych w dziedzinie aktywizmu i uczestnictwa obywatelskiego. Obecnie jest dyrektorką CeRe. Poza działalnością zawodową, pochłonięta sprawiedliwością społeczną, Oana jest aktywistką obywatelską walczącą o wiele spraw istotnych dla społeczeństwa rumuńskiego. Misją CeRe jest przyczynianie się do budowania sprawiedliwego i równego społeczeństwa, w którym ludzie są razem, a ich głosy zajmują centralne miejsce w procesach decyzyjnych. CeRe pracuje z grupami obywatelskimi i organizacjami pozarządowymi, aby pomóc im w zdobyciu silniejszego głosu. Obecnie CeRe wspiera TamTam – grupę organizacji pozarządowych dla obywateli – nieformalną koalicję, która broni przestrzeni obywatelskiej dla partycypacji.

Olivia Vereha – współzałożycielka Code for Romania. Posiadając doświadczenie w komunikacji oraz projektowaniu doświadczeń klienta i użytkownika, od 2016 roku Olivia Vereha poświęca cały swój czas na zarządzanie przepływem dostaw dla wszystkich projektów Code for Romania. Jest pasjonatką tego, jak technologia może kształtować i ulepszać nasze codzienne życie i zawsze jest chętna do pomocy w każdy możliwy sposób w budowaniu wspaniałych cyfrowych narzędzi dla naszego społeczeństwa. Jej praca koncentruje się na badaniach użytkowników, analizie i funkcjonalności oraz na tym, w jaki sposób przekłada się to na lepsze usługi i rozwiązania cyfrowe w przestrzeni publicznej.

Tina Divjak jest rzeczniczką w CNVOS. Pracuje nad różnymi kwestiami związanymi z rozwojem organizacji pozarządowych od 2003 roku. Skupia się na środowisku umożliwiającym działalność organizacji pozarządowych – legislacji, finansowaniu publicznym, udziale społeczeństwa w tworzeniu polityki, przejrzystości i odpowiedzialności organizacji pozarządowych. Jest autorką lub współautorką wielu analiz, studiów i podręczników w Słowenii i za granicą (kraje Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego). Pracowała jako ekspert dla Rady Europy, Rady Współpracy Regionalnej, TACSO, różnych ministerstw, itp. W latach 2011 – 2020 była przewodniczącą Rządowej Rady ds. rozwoju organizacji pozarządowych. W 2018 r. była autorką badania, zleconego przez EKES, „Przyszła ewolucja społeczeństwa obywatelskiego w Unii Europejskiej do 2030 r.”.

 

Nowy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe – informacje w pigułce

O dotacje w konkursie ubiegać się mogą organizacje społeczne:  stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne.  Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy i mogą być w 100% sfinansowane z dotacji (nie ma obowiązku wniesienia wkładu własnego).

Celem projektów monitoringowych i rzeczniczych finansowanych w  konkursie  jest zwiększenie możliwości działania i oddziaływania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Projekty skupiać się powinny na działaniach służących tworzeniu przyjaznych warunków do prowadzenia działalności obywatelskiej; poprawie, utrzymaniu lub przeciwdziałaniu pogorszeniu otoczenia prawnego funkcjonowania całego sektora obywatelskiego albo jego części (np.: środowiska organizacji społecznych działających na terenie województwa X, czy powiatu Y) lub organizacji działających w konkretnym obszarze  (np. organizacji ekologicznych, socjalnych, strażniczych, równościowych, kobiecych,  senioralnych, zajmujących się osobami z niepełnosprawnościami, uchodźcami, mniejszościami, itd.).

Przez działania monitoringowe w konkursie rozumiemy zbieranie informacji na temat procesu tworzenia, wdrażania i stosowania regulacji prawnych i polityk publicznych wpływających na kondycję  organizacji społecznych i szerzej sektora obywatelskiego. Monitoring dotyczyć może tworzenia prawa zarówno na poziomie centralnym (projekty ustaw rządowych, poselskich lub senackich) jak i na poziomie lokalnym (np. sposób tworzenia gminnych programów współpracy z organizacjami społecznymi). Projekty monitoringowe obejmować mogą także praktykę stosowania istniejącego od dawna lub wprowadzania w życie świeżo uchwalonego prawa (np. ustawy o działalności pożytku publicznego, ustaw o tarczach antykryzysowych, programów współpracy administracji publicznej, centralnej lub samorządowej z organizacjami etc.) .

W konkursie nie będą natomiast wspierane projekty monitoringowe dotyczące spraw ważnych społecznie, ale nie wpływających wprost na sytuację organizacji społecznych w Polsce (np. monitoring stosowania przepisów o konsultacjach społecznych czy walki z zanieczyszczeniem powietrza).

Projekty o charakterze monitoringowym nie mogą ograniczać się do obserwacji i badania i sporządzenia raportu. Ważne jest to, by zebrane w trakcie monitoringu informacje służyły przygotowaniu rekomendacji rozwiązań praktycznych i przekazaniu ich decydentom, środowiskom opiniotwórczym, innym organizacjom czy zainteresowanym podmiotom spoza sektora obywatelskiego. Szczególnie cenne będzie wskazanie i zainicjowanie działań, które służyć będą wdrożeniu wypracowanych wniosków i rekomendacji.

Przez działania rzecznicze w konkursie rozumiemy działania na rzecz uświadomienia decydentom potrzeby tworzenia i wspierania sprzyjających warunków dla podejmowania i prowadzenia działań obywatelskich. Oznacza to, że w ramach konkursu można otrzymać dotację na takie działania rzecznicze, które dążą do poprawy lub utrzymania dobrych rozwiązań prawnych, politycznych czy gospodarczych dla funkcjonowania organizacji społecznych, inicjatyw i ruchów obywatelskich.

Projekty rzecznicze mogą być zaplanowane jako działania ciągłe, proaktywne – w sytuacji, gdy np. wnioskodawca dostrzega, że określone zmiany są potrzebne i korzystne dla sektora i warto podjąć inicjatywy prowadzące do ich wprowadzenia. Mogą być również reaktywne, interwencyjne – jeśli wnioskodawca dostrzega, że jakieś rozwiązanie (wprowadzone lub  planowane) może mieć negatywny wpływ na sytuację podmiotów sektora obywatelskiego.

Podobnie jak w przypadku projektów monitoringowych, także w projektach rzeczniczych ważne jest, aby podejmowane działania nie ograniczały się do „uzgadniania stanowisk”, lecz obejmowały również np. nagłośnienie problemu, przedstawienie  rekomendacji i propozycji rozwiązań czy włączenie się w proces stanowienia prawa.

Projekty monitoringowe i rzecznicze mogą być realizowane samodzielnie przez wnioskodawcę lub we współpracy z partner(ami) z Polski lub z zagranicy. Ubiegający się o dotację na działania projektowe będą mogli  wystąpić o dodatkowe środki na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), tj. inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Zainteresowanych przygotowaniem projektu w konkursie zapraszamy na szkolenia online:
22 stycznia 2021, godz. 10:00-11:30 – webinarium wprowadzające do konkursu na sektorowe projekty monitoringowe i rzecznicze – polecamy nagranie spotkania.
11 lutego 2021, godz. 11:00-13:00 – szkolenie online nt. działań monitoringowych i rzeczniczych: “Monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykład”.
16 i 18 lutego 2021, godz. 12.00: “Monitoring i rzecznictwo – międzynarodowe inspiracje” – nagrania spotkań z zagranicznymi ekspertkam.
1 marca  – “Jak przygotować dobry wniosek w konkursie dotacyjnym?” – o tym jak pracować nad wnioskiem (szczegóły wkrótce na www.aktywniobywatele.org.pl)

W okresie  15 do 26 lutego prowadzić będziemy indywidualne konsultacje, w ramach których będzie można zweryfikować, czy planowane przez Was działania mają charakter sektorowy – monitoringowy lub rzeczniczy.

Wszystkie dokumenty związane z konkursem znajdują się na stronie: https://aktywniobywatele.org.pl/dla-wnioskodawcow/konkurs-na-projekty-sektorowe-rzecznicze-i-monitoringowe/

Zachęcamy także do obejrzenia nagrania webinarium informacyjnego, które odbyło się 21 stycznia 2021.

Active Citizens Days 2021- ruszyła rekrutacja

W ramach programu “Active Citizens Days 2021” możesz wziąć udział w serii warsztatów online (od marca do sierpnia 2021) oraz spotkaniu podsumowującym w Oslo (jesień 2021). Oferta czeka na działaczy i działaczki organizacji zajmujących się prawami człowieka, pochodzących z Państw-Darczyńców i Państw Beneficjentów programu Aktywni Obywatele.

Udział w programie jest bezpłatny. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego (język roboczy programu) i motywacja do uczenia się. Więcej informacji oraz zasady uczestnictwa w programie znajdziecie poniżej:

Dear local human rights NGOs representatives,

we would like to invite you to take part in the online and offline capacity building programme called “Active Citizens Days 2021” that will take place online (from March to August 2021) and will end in the concluding event in Oslo (providing travels will be possible).

What is the aim and the results of the programme?

The aim for the “Active Citizens Days 2021” is to give the opportunity for organizations from Beneficiary States (Bulgaria, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Greece, Hungary, Latvia Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Rumania, Slovakia, Slovenia) and Norway to come together, learn and discuss issues that they have in their organizations and in their work, especially in relation to specific challenges for building capacity of local/ grassroots human rights NGOs.

The expected outcomes from the programme are:

– raised awareness in dealing with capacity building issues;

– raised awareness about different strategies applied by organizations in relation to capacity building;

– raised cooperation among participating organizations for possible future partnerships.

What is the agenda of the programme?

The participation in the “Active Citizens Days 2021” will require involvement of all selected participants in monthly zoom meetings (1 meeting per month, altogether 6 meetings) on different topics. Each meeting will include presentations and work groups, approx 4 hours each meeting:

March 2021 – Connecting month – online facilitated meeting that puts together organisations involved in the process from Norway and beneficiary states and creates the context in which they can share important aspects related to their work, a meeting out of which we will extract ideas about their needs of capacity building. ”Homework” to be given for the next meeting.

April 2021Crisis management month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from NO or international = discussions and methodologies on how to deal with crisis situations, especially in the pandemic reality (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

May 2021 – Constituency month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from Norway or international = discussions and methodologies on how to create more followers/ engage people more into the work of the organisations (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

June 2021 – Campaigning month – online meeting with Norwegian and beneficiary state organisations + expert(s) on the topic from Norway or international = discussions and methodologies on how to effectively run human rights campaigns, especially at local level (with use of the homework as material for discussions). ”Homework” to be given for the next meeting.

July – August 2021 – Practice months = based on the meetings we have we give out some more “homeworks” for them to put into practice before the meeting

Meeting in Oslo for all participants in September/October 2021.

Who can participate? How many places are there for participants from Poland and what are the main rules for participation?

There are in total 3 places for participants from Poland, open for representatives of NGOs active in the area of human rights. Only one application per organization can be submitted in this call.

The priority to participate will be given to Applicants representing organizations who:

– are less-experienced or have recently started their activitites

– have low access to participation in similar programmes

– are active in outcomes or/and priorities areas of the Active Citizens Fund – Regional (https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/en/about-the-programme/) and/or the Active Citizens Fund – National (https://aktywniobywatele.org.pl/en/programme-at-a-glance/)

As the working language of the programme will be English, good knowledge of this language is a prerequisite and the application form must be submitted in English.

What is going to be expected from the participants?

 • good verbal and written communication skills in English
 • active participation in all online meetings listed above and the meeting in Oslo (if it will be organized onsite)
 • general openness for learning and sharing in the international environment.

Who is the organizer? Is the participation free of charge? Who is financing the programme?
The main organizer of the Process is the Norwegian Contact Point run by the Norwegian Helsinki Committee.

Participation in the programme is free of charge.

Cost of the trip to Oslo (travel and accommodation costs) will be covered by the Active Citizens Fund – National and Active Citizens Fund – Regional, while all costs of the meeting onsite will be covered by the NHC.

How to apply?

In order to apply please fill in the recruitment application available under the following link: REGISTARTION (in English).

Deadline of submitting applications is 21st February 2021.

Where can I get more information and ask questions?

In order to get more information, please contact Anna Fedas ([email protected], 22 536 02 41) or Ewa Stokłuska ([email protected], 720 801 013).

Webinarium: monitoring i rzecznictwo – etapy projektu, ryzyka, przykłady

W czasie webinarium przedstawimy specyfikę projektów o charakterze monitoringowym i rzeczniczym, w szczególności w kontekście wymogów konkursowych. Zaprezentujemy też logikę tego rodzaju projektów, począwszy od zbierania danych i informacji, poprzez ich analizę i sformułowanie wniosków oraz rekomendacji, a skończywszy na ich wykorzystaniu i wdrożeniu w życie. Szczególną uwagę poświęcimy temu ostatniego etapowi, bo jest on trudny i wymagający uwagi, czasu i umiejętności.

Wskażemy również bariery i ryzyka związane z działalnością rzeczniczą i monitoringową, które należy wziąć pod uwagę prowadząc taką działalność. Zaproponujemy źródła wiedzy i informacji przydatne w przygotowaniu i prowadzeniu projektów monitoringowych i rzeczniczych i omówimy zasoby, jakimi powinny dysponować organizacja planująca przeprowadzić takiej projekty.

W trakcie webinarium opowiemy też o konkretnych, zrealizowanych projektach, w których prowadzono monitoring lub rzecznictwo oraz przedstawimy rezultaty, jakie udało się dzięki nim osiągnąć.

Na webinarium obowiązuje REJESTRACJA.

Spotkanie poprowadzi Grzegorz Wiaderek, wieloletni współpracownik FAOO, członek zarządu i współzałożyciel INPRIS, w latach 1999-2011 pracownik Fundacji Batorego. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego, bankowego, prawa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz problematyki dotacji z UE. Badacz, ewaluator i szkoleniowiec.

Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ.

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych – II konkurs na projekty tematyczne

Po ocenie merytorycznej przedstawimy listę tych organizacji, które zostaną zaproszone do złożenia wniosku pełnego. Będzie można je składać od 8 marca do 19 kwietnia 2021.

Wyniki oceny formalnej:
małe dotacje (plik XLS)
duże dotacje (plik XLS)

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków.

 

Translate »
Content | Menu | Access panel