fbpx

Wyniki oceny formalnej wniosków wstępnych

Wyniki oceny formalnej: małe dotacje
Wyniki oceny formalnej: duże dotacje

Z  wynikiem oceny można się też zapoznać na koncie Wnioskodawcy w Internetowym Systemie Wniosków. Wnioski wstępne spełniające kryteria formalne przekazaliśmy ekspertom do oceny merytorycznej. O wynikach oceny merytorycznej poinformujemy w pierwszej połowie czerwca 2020 roku.

W I konkursie dotacyjnym na projekty tematyczne wpłynęło aż 1317 wniosków wstępnych.

Oto ich rozkład w poszczególnych obszarach Programu:

Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne – 713

Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie – 180

Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie – 424

Wśród złożonych wniosków aż 92  zakładają partnerstwa z organizacjami z Państw-Darczyńców (Norwegią, Islandią, Liechtensteinem). A zespół programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy pomógł w nawiązaniu 65 partnerstw.

 

Szukamy ekspertów i ekspertek do oceny wniosków – projekty sektorowe

Eksperci i ekspertki powinni spełniać następujące wymagania:

 • znać specyfikę sektora organizacji pozarządowych oraz problemy i bariery w ich funkcjonowaniu,
 • posiadać doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub pracy na rzecz organizacji pozarządowych,
 • posiadać doświadczenia w analizie i ocenie wniosków o dotację,
 • gwarantować bezstronność w ocenie projektów,
 • być dyspozycyjni w terminie oceny wniosków tj. lipiec-sierpień 2020 oraz październik-listopad 2020.

Do zadań ekspertów i ekspertek będzie należeć: ocena wniosków wstępnych i wniosków pełnych, udział w szkoleniach dotyczących oceny wniosków oraz udział w spotkaniu ekspertów/ekspertek  na etapie oceny wniosków pełnych.

Rekrutacja odbywa się poprzez rejestrację i wypełnienie ankiety dostępnej w internetowym systemie rekrutacji (od 16 kwietnia od godz. 12.00 do 5 maja).

Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy zapoznać się z informacjami na temat projektów sektorowych, dostępnymi na stronie programu. Zastrzegamy sobie prawo zadawania dodatkowych pytań i rozmowy z kandydatami i kandydatkami. Z wybranymi osobami zostanie podpisana umowa o dzieło określająca zasady współpracy i wynagrodzenie, zgodnie z następującymi stawkami: wniosek wstępny – 100 zł brutto, wniosek pełny – 250 zł brutto. Powyższe stawki obejmują całkowite koszty wynagrodzenia za ocenę wniosków oraz udział w spotkaniach.

Wybrani przez nas eksperci i ekspertki zobowiązani będą do podpisania Deklaracji bezstronności eksperta/ekspertki, stanowiącej załącznik do umowy.

W przypadku pytań dotyczących naboru prosimy o kontakt
z Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich
tel. 507 200 210 (w godz. 10.00 – 16.00)
[email protected]

Informujemy, że dla zapewnienie transparentności i jawności procesu oceny wniosków złożonych w ramach Programu po zakończeniu konkursów dotacyjnych, dane osobowe ekspertów/ekspertek oceniających wnioski w Programie w postaci imię, nazwisko, krótka charakterystyka specjalizacji, zostaną opublikowane na stronie internetowej Programu na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Operatora Programu (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Spotkanie online nt. współpracy partnerskiej

Celem spotkania jest ułatwienie nawiązywania kontaktów między polskimi organizacjami społecznymi a ich potencjalnymi partnerami z Państw-Darczyńców (Islandii, Liechtensteinu i Norwegii). Chcemy także omówić aktualną sytuację sektora obywatelskiego w Polsce i w Państwach-Darczyńcach oraz wymienić się doświadczeniami z działań wzmacniających sektor obywatelski z każdego kraju.
Spotkanie będzie również okazją do przekazania informacji o programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – przedstawimy zasady składania wniosków (w ramach konkursu na projekty sektorowe) oraz odpowiemy na wątpliwości i pytania poruszone podczas spotkania.

Aby zrealizować oczekiwane cele, postanowiliśmy podzielić spotkanie na dwie części (pełny program spotkania poniżej). Pierwsza część to webinarium, które składa się z prezentacji i czasu na pytania uczestników. Zaprosiliśmy przedstawicieli/lki Islandii, Liechtensteinu, Norwegii oraz polskich organizacji społecznych, które podzielą się swoją wiedzą i refleksjami na temat najczęstszych i najskuteczniejszych działań w zakresie rozwoju kompetencji organizacji oraz wzmocnienia pozycji sektora obywatelskiego.

Druga część spotkania będzie moderowaną dyskusją na tematy wybrane przez uczestników/czki w formularzu rejestracyjnym. Zaproponowaliśmy 3 zagadnienia. Zobaczmy, które z nich będą najbardziej interesujące dla uczestników/czek spotkania. Dlatego też prosimy o szczere podzielenie się swoją opinią w formularzu rejestracyjnym (link poniżej), aby pomóc nam przygotować to spotkanie możliwie jak najlepiej.

Językiem roboczym obu części jest angielski.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego otrzymacie więcej informacji o spotkaniu, w tym link do internetowej platformy. Jeśli chodzi o wyposażenie techniczne, potrzebny jest tylko komputer z głośnikiem lub/i słuchawkami.

W przypadku większej liczby chętnych, niż pozwalające nam na to możliwości techniczne, będziemy decydować o udziale w oparciu o różnorodność uczestników/czek i jakość ich formularzy rejestracyjnych.

Link do formularza rejestracyjnego:
https://crm.batory.org.pl/formularz-online/matchmaking-online-meeting
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag prosimy o kontakt z Anną Fedas z Fundacji Batorego:
[email protected]

Plan spotkania

Część 1 (nagrywana i dostępna w Internecie po zakończeniu posiedzenia)
10.00-11.30
1. Uwagi powitalne (przedstawiciele konsorcjum programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy)
2. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Islandii – przedstawicielka Islandzkiego Centrum Praw Człowieka (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
3. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Liechtensteinie – przedstawiciel organizacji społecznej z Liechtensteinu (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
4. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Norwegii – przedstawicielka Norweskiego Komitetu Helsińskiego (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
5. Prezentacja na temat sektora obywatelskiego w Polsce – Lidia Kuczmierowska z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
6. Prezentacja na temat „Zasady konkursu na projekty sektorowe” – Andrzej Pietrucha z Fundacji Akademii Organizacji Obywatelskich (10 minut)
PYTANIA I ODPOWIEDZI
krótka przerwa
Część 2 (nienagrywana) w 2 grupach roboczych:
11.45-13.00
1. Dyskusja na temat wspólnych wyzwań sektora obywatelskiego w każdym kraju oraz burza mózgów na temat potencjalnych rozwiązań.
Identyfikacja potencjalnych barier i szans jednego z wybranych działań w odpowiedzi na omówione wcześniej wyzwania/rozwiązania.
lub/i*
2. Dobre praktyki i porażki (dla chętnych osób, które chcą podzielić się nimi z innymi uczestnikami).
lub/i*
3. Prezentacja pomysłów projektów (dla chętnych osób, które chcą się nimi podzielić z innymi uczestnikami).
Uwagi końcowe i pożegnanie (w jednej wspólnej sesji)

* zależy od tematu(ów) wybranego(ych) przez uczestników w formularzu rejestracyjnym

INFORMATION IN ENGLISH

Wskazówki przed złożeniem wniosku

 1. Przypominamy, że w pierwszym konkursie na projekty tematyczne można wziąć udział w tworzeniu maksymalnie 2 (dwóch) projektów: jednego jako Wnioskodawca (lider) i jednego jako Partner lub dwóch jako Partner. Konkurs tematyczny obejmuje zarówno małe, jak i duże dotacje. Uwaga! Nie są to osobne konkursy.
 2. Działania w projektach będą czasami wpisywać się w więcej niż jeden obszar wsparcia, ale Wnioskodawca musi wybrać jeden obszar dominujący. Eksperci oceniający wnioski będą oceniać zgodność wniosku z wybranym obszarem wsparcia na podstawie przede wszystkim celów określonych na wstępie opisu każdego z obszarów (do jakich grup docelowych można kierować projekty, jaka zmiana ma nastąpić w wyniku realizacji działań). Można też kierować się wskazanymi w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” typami wspieranych działań, pamiętając jednak, że nie jest to katalog zamknięty i jeśli planowane działania wykraczają poza wymienione typy, to również mogą uzyskać wsparcie, o ile wpisują się w cel obszaru i nie znalazły się na liście działań wykluczonych.
 3. Otrzymujemy pytania o różnicę między stowarzyszeniem rejestrowym, a zwykłym. Ta pierwsza forma prawna to stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, ta druga zaś to stowarzyszenia, które ujęte są w ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonych przez starostwa powiatowe. Zachęcamy do sprawdzenia, czy wskazana we wniosku forma prawna, jest prawidłowa. Jednocześnie przypominamy, że kluby sportowe, jak również uczniowskie kluby sportowe nie są stowarzyszeniami zwykłymi i nie są tym samym uprawnione do starania się o dotację.
 4. Dostajemy też pytania czy możliwe jest – na potrzeby złożenia wniosku – posiłkowanie się numerem KRS lub ewidencją innej, zaprzyjaźnionej organizacji. Nie jest to możliwe. Nie przewidujemy w Programie zastosowania tzw. sponsoringu fiskalnego – czyli pozyskania środków dotacji za pośrednictwem innej, uprawnionej organizacji.
 5. Informacje o zmianach w „Podręczniku dla Wnioskodawców i Grantobiorców” nt. sprawozdawczości finansowej można znaleźć TUTAJ.
 6. Odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania znajdują się w zakładce FAQ. Można je przeszukiwać wg słów kluczowych (np. „wkład własny”).
 7. Przypominamy, że przed złożeniem wniosku należy dokładnie przeczytać „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców”.
Translate »
Content | Menu | Access panel