fbpx

Webinarium informacyjne – konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

W czasie webinarium:
• dowiecie się kto może składać wnioski w konkursie na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe,
• poznacie typy działań, na jakie można uzyskać dotację,
• sprawdzicie, czym są działania o charakterze sektorowym,
• upewnicie się, czy dobrze rozumiecie podstawowe zasady konkursu, regulujące wysokość dotacji, harmonogram, tworzenie budżetu, współpracę partnerską,
• uzyskacie informacje dotyczące procedury oceny wniosków.
Uwaga! Na webinarium obowiązuje REJESTRACJA
Spotkanie poprowadzą specjaliści z Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich.
Więcej informacji o konkursie znajduje się TUTAJ. Termin składania wniosków mija 15 marca 2021 o godz. 12.00 w południe.

Ogłaszamy konkurs na sektorowe projekty rzecznicze i monitoringowe

Dotację można otrzymać na  działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków działalności organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

Wnioski należy składać w Internetowym Systemie Wniosków.

Pełny tekst „Zaproszenia do składania wniosków”, „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” oraz inne związane z konkursem dokumenty, a także informacje o zaplanowanych szkoleniach online znajdują się TUTAJ.

Decyzja o przyznaniu dotacji zostanie podjęta do 31 maja 2021.

Co wiemy o zwycięskich projektach sektorowych?

Szkolenia dla kół gospodyń wiejskich, monitoring wdrażania ustawowej pomocy prawnej dla cudzoziemców, wsparcie mało doświadczonych organizacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie czy formalno-prawnych aspektów prowadzenia działalności społecznej – to tylko kilka przykładów inicjatyw, które otrzymały dotacje.

Najwięcej, bo aż 21 Wnioskodawców prowadzić będzie działania wzmacniające rozwój organizacji społecznych i grup obywatelskich. Będą to przede wszystkim działania edukacyjne, wspierające rozwój kompetencji osób działających w organizacjach społecznych czy podejmujących inicjatywy na rzecz pożytku publicznego, ale też np. wsparcie rozwoju usług świadczonych przez organizacje. Pozostałe 11 wniosków to projekty rzecznicze, monitoringowe, badawcze a także promujące działania sektora obywatelskiego.

Ponad 4 mln euro rozdysponowane w tym konkursie przeznaczone będą zarówno na działania projektowe jak i na rozwój samych organizacji (każda organizacja może otrzymać na ten cel maksymalnie 12,5 tys. euro), pozwalający Wnioskodawcom i ich partnerom podnieść efektywność i jakość prowadzonych działań.

Do kogo skierowane są te projekty, które otrzymały dotację?

Zdecydowania większość wniosków, bo aż 21, ma zasięg ogólnopolski. 9 obejmuje jedno lub dwa województwa. Po dwa projekty będą realizowane na terenie województw: mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, po jednym na terenie Śląska, Dolnego Śląska i Wielkopolski oraz województw: lubelskiego i świętokrzyskiego. Dwa wnioski mają charakter międzynarodowy.

Kto skorzysta z projektów?

Część projektów skierowanych jest do wszystkich organizacji społecznych i grup obywatelskich, działających na terenie całej Polski lub konkretnego regionu. Część ma bardziej sprofilowanych odbiorców, np. koła gospodyń wiejskich, organizacje prowadzące działania rzecznicze, organizacje pacjenckie, zajmujące się dystrybucją żywności dla osób potrzebujących, pracujące z seniorami i seniorkami, organizacje działające na rzecz migrantów, stojące na straży praw człowieka i praworządności czy działające na rzecz mobilizacji młodzieży do aktywności społecznej i uczestnictwa życiu publicznym.

W realizowanych projektach będą prowadzone m.in.: szkolenia i warsztaty, doradztwo i konsultacje, wsparcie w tworzeniu strategii, animowanie współpracy między organizacjami oraz budowanie i wzmacnianie sieci organizacji, udostępnianie zasobów cyfrowych, infrastruktury wspierającej działania promocyjne i fundraisingowe, działania monitoringowe i rzecznicze, kampanie społeczne, badania dotyczące różnych aspektów działalności społeczeństwa obywatelskiego.

Wszystkie projekty będą realizowane w partnerstwach. 31 z 32 organizacji, które dostały dotację, podjęło współpracę z partnerami z Polski, w większości z innymi organizacjami społecznymi, ale także z instytucjami samorządowymi. W przypadku kilku wniosków parterami są albo podmioty komercyjne, albo uczelnie wyższe. 10 organizacji zaprosiło do współpracy – oprócz partnerów z Polski – również  instytucje z Państw-Darczyńców, Norwegii i Islandii.

Przykładowe projekty

Większość projektów zakłada pomoc i wsparcie dla mniej doświadczonych organizacji, spoza dużych aglomeracji, z regionów o utrudnionym dostępie do programów pomocowych.

W ramach projektu  „Wschód Liderów” Fundacja  Szkoła Liderów   w partnerstwie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach i Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku prowadzić będzie cykl szkoleń dla lokalnych aktywistek i aktywistów w województwach świętokrzyskim i podlaskim.  Ze szkoleń,  doradztwa i indywidualnego tutoringu skorzysta 40 fundacji i stowarzyszeń z obu województw.

Dzięki dotacji  na projekt „OSP – potencjał młodych” Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP we współpracy ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor udzieli wsparcia merytoryczno-organizacyjnego ponad 1000 jednostkom OSP w całym kraju.  W projekcie zaplanowano zajęcia przygotowujące młodych działaczy i działaczki do zarządzania organizacją oraz szkolenia rozwijające zdolności liderskie.

Krakowski Alarm Smogowy pomoże rozwinąć działalność na rzecz ochrony powietrza ponad 40 organizacjom i nieformalnym grupom w całej Polsce.

Z kolei Instytut Dialogu i Dyskursu z Torunia wraz ze Stowarzyszeniem Demagog zaplanowali „Szkołę Odpowiedzialności Cyfrowej NGO”, dzięki której ok. 50 polskich organizacji nauczy się jak poruszać się bezpiecznie w Internecie.

Wśród projektów, które otrzymają dotację znalazła się inicjatywa Fundacji „Okno na Wschód” z Białegostoku realizowana w partnerstwie z Kołem Gospodyń Wiejskich “Łapianka na obcasach” w Łapach Dębowinie. W ramach projektu „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Kół Gospodyń Wiejskich w województwie podlaskim” 200 członkiń i członków lokalnych Kół skorzysta ze szkoleń nt. animacji środowiska lokalnego, zarządzania projektami i finansów. Autorzy projektu planują także powołać Podlaską Federację Kół Gospodyń Wiejskich.

Projekt „Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”, złożony przez Federację Polskich Banków w partnerstwie z norweską Matsentralen Norge, zakłada wsparcie szkoleniowe dla ok. 350 organizacji w całej Polsce. Autorzy projektu przygotują dla nich filmy instruktażowe, webinaria informacyjne m.in. nt. procedury odbioru żywności ze sklepów czy dokumentacji darowizn  żywnościowych. Opracują także propozycje zmian w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

Przykładem wspierania mniej doświadczonych organizacji jest także inicjatywa Fundacji Merkury z Wałbrzycha, realizowana w partnerstwie z Fundacją Dobrych Działań, Stowarzyszeniem „Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich” oraz Citizens Foundation Iceland z Islandii. Projekt „Pozarządowy ostry dyżur” zakłada kompleksowe wsparcie doradcze i szkoleniowe z zakresu pozyskiwania środków, aspektów formalno-prawnych czy umiejętności miękkich jak komunikacja.

Kolejne konkursy

W związku z tym, że w konkursie niewiele projektów dotyczyło działań z zakresu monitoringu tworzenia i praktyki stosowania prawa i polityk publicznych oraz rzecznictwa praw i interesów, w tym miesiącu zostanie ogłoszony dodatkowy konkurs sektorowy, wyłącznie na projekty dotyczące tego typu działań. Więcej informacji o zasadach ubiegania się o dotacje w tym konkursie podamy wkrótce. 

Tymczasem do poniedziałku 11 stycznia 2021 można składać wnioski w drugim konkursie na projekty tematyczne w trzech obszarach: angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, ochrona praw człowieka i równe traktowanie oraz wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie. Szczególnie czekamy na projekty interwencyjne i pomocowe dla kobiet oraz osób LGBT+ narażonych na przemoc, w tym przemoc domową i seksualną. Na dodatkowe punkty mogą też liczyć m.in. działania przygotowujące osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do prowadzenia działalności społecznej w roli self-adwokatów oraz projekty, w których będą rozmawiać ze sobą osoby o przeciwstawnych poglądach w ważnych społecznie sprawach.

A za dwa miesiące, w marcu br. ogłoszone zostaną konkursy  dotacyjne w naszym siostrzanym programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w II konkursie na projekty tematyczne

Teraz wnioski wstępne są sprawdzane pod względem spełniania kryteriów formalnych. Wkrótce zostanie opublikowana lista tych, które zakwalifikują się do oceny merytorycznej. Każdy wniosek oceniać będzie dwóch lub trzech ekspertów. Po ocenie merytorycznej przedstawiona zostanie lista tych organizacji, które zaproszone zostaną do złożenia wniosku pełnego. A te składane będą od 8 marca do 19 kwietnia 2021. Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia!

Więcej o II konkursie można znaleźć TUTAJ.

Wyniki konkursu na projekty sektorowe

Organizacjom, które otrzymają dotację, serdecznie gratulujemy! Już dziś wszyscy Wnioskodawcy mają dostęp do kart ocen swojego wniosku po zalogowaniu się do Internetowego Systemu Wniosków.

Organizacje, które nie otrzymały dofinansowania mogą ubiegać się od dotację w dodatkowym konkursie sektorowym na działania monitoringowe lub rzecznicze, który zostanie ogłoszony jeszcze w styczniu br.  Mogą również wziąć udział w trwającym właśnie II konkursie na projekty tematyczne, w którym wnioski wstępne przyjmowane są do 11 stycznia do 12.00 w południe. Przypominamy też, że w marcu konkursy dotacyjne na projekty realizowane poza Warszawą uruchomi nasz „siostrzany” fundusz  Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Kto otrzymał dotację w konkursie na projekty sektorowe? Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową.

LISTA WNIOSKÓW PEŁNYCH PO OCENIE MERYTORYCZNEJ W KONKURSIE NA PROJEKTY SEKTOROWE – PLIK XLS

Dotacje na realizację projektów sektorowych otrzymały wszystkie organizacje, których wnioski w procesie oceny otrzymały powyżej 18 punktów. Spośród wniosków, które zdobyły 18 punktów, cztery uzyskały dofinansowanie, a jeden trafił na listę rezerwową.

Poniżej publikujemy protokoły z posiedzeń Komisji Konkursowej i Komisji Programu:

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej

Protokół z posiedzenia Komisji Programu

Translate »
Content | Menu | Access panel