fbpx

Webinarium informacyjne – konkurs na dotacje instytucjonalne

W czwartek, 10 marca 2022 o godz. 11.00 zapraszamy na webinarium informacyjne o konkursie na dotacje instytucjonalne, organizowanym przez program Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy.

Zapisy przyjmujemy do 8 marca do godz. 16.00. TUTAJ znajdziecie formularz rejestracyjny.

Kogo szczególnie zapraszamy?

Przedstawicielki i przedstawicieli organizacji społecznych, które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 1. organizacje infrastrukturalne o ogólnopolskim zasięgu, czyli organizacje prowadzące ogólnopolskie działania na rzecz innych organizacji społecznych w Polsce, wspierające je merytorycznie i technicznie (np. dostarczające informacje, wiedzę i opinie o działalności społecznej w Polsce, budujące potencjał i zdolności ich działania, reprezentujące środowisko organizacji społecznych w działaniach strażniczych lub rzeczniczych);
 2. ogólnopolskie branżowe lub ponadbranżowe związki stowarzyszeń (np. federacje) działające w co najmniej jednym z obszarów wspieranych przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne, Ochrona praw człowieka i równe traktowanie, Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie, Wsparcie rozwoju sektora obywatelskiego), prowadzące działania służące wspieraniu swoich organizacji członkowskich oraz wpływaniu na ogólnopolskie polityki publiczne dotyczące obszarów, którymi się zajmują;
 3. ogólnopolskie organizacje działające w obszarze ochrony praw człowieka i obywatela oraz praworządności, których aktywność jest kluczowa dla funkcjonowania demokratycznego państwa prawa i polega na monitorowaniu procesu stanowienia prawa w Polsce, standardów jego tworzenia i praktyki stosowania, uczestniczeniu w procesie tworzenia ogólnopolskich polityk publicznych lub wpływaniu na świadomość społeczną i opinię publiczną w zakresie ochrony praw człowieka i praworządności (np. organizacje monitorujące przestrzeganie praw człowieka przez instytucje publiczne, wspierające grupy, których prawa są szczególnie zagrożone, prowadzące postępowania przed polskimi i europejskimi sądami).

Wszystkie dokumenty związane z konkursem na dotacje instytucjonalne znajdują się TUTAJ.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. 

 

Konkurs na dotacje instytucjonalne

 Konkurs jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.Wnioski można składać od 1 marca (od godz. 12.00 w południe) do 21 kwietnia (do godz. 12.00 w południe) w Internetowym Systemie Wniosków. 

Prosimy o dokładne zapoznanie się z zasadami konkursu. Pełna treść „Zaproszenia do składania wniosków” oraz „Podręcznik dla Wnioskodawców i Grantobiorców” wraz z załącznikami znajdują się w zakładce konkurs na dotacje instytucjonalne.

UWAGA! Korzystanie z dotacji w ramach dotychczasowych konkursów programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (zarówno na projekty tematyczne jak i sektorowe) nie wyklucza składania wniosku w konkursie na dotacje instytucjonalne.

Organizacje działające na szczeblu regionalnym będą mogły startować w konkursie na dotacje instytucjonalne uruchamianym w marcu 2022 r. przez program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Każdy Wnioskodawca może złożyć wniosek tylko w jednym konkursie na dotacje instytucjonalne: albo organizowanym przez program Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy, albo przez program Aktywni ObywateleFundusz Regionalny.

Wizyta studyjna na Islandii – zaproszenie dla Grantobiorców

Wizyta będzie poświęcona tematom: 

 • przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć – rozwiązania systemowe (w tym na poziomie lokalnym); 
 • ochrona osób doświadczających przemocy ze względu na płeć – strategie postępowania i narzędzia wsparcia; 
 • budowanie długofalowych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć na bazie współpracy międzysektorowej i międzyinstytucjonalnej; 
 • przemoc ze względu na płeć, a przemoc domowa, ochrona praw dziecka, przemoc seksualna – analiza porównawcza sytuacji w Polsce i na Islandii.  

Gospodarze wizyty (Islandzka Policja oraz Fundacja Evris) poza wymianą doświadczeń oraz przedstawieniem islandzkich rozwiązań ww. problemów są zainteresowani długofalową współpracą z polskimi organizacjami społecznymi, w tym m.in. wspieraniem migrantów i migrantek z Polski mieszkających na Islandii. 

Poniżej linki do materiałów na temat dotychczasowych rozwiązań, jakie są stosowane na Islandii w ramach przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz do raportów i ekspertyz na ten temat: 

Wyjazd odbędzie się w dniach 16-20 maja 2022. Zaproszenie jest skierowane wyłącznie do osób reprezentujących organizacje, które otrzymały dotację w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy (niezależnie od obszaru wsparcia). Koszty wyjazdu w całości pokrywa Operator Programu. Udział w wizycie wiąże się również z obowiązkowym udziałem w zdalnym spotkaniu przygotowawczym (termin zostanie ustalony z zakwalifikowanymi uczestnikami i uczestniczkami wizyty). Osoby zainteresowane wzięciem udziału w wyjeździe prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

Zgłoszenia przyjmujemy do 20 lutego (niedziela) do końca dnia. Pierwszeństwo w udziale w wizycie przysługuje osobom, które:  

 • pracują/działają w organizacjach zajmujących się ww. tematami i są zainteresowane długofalową współpracą z islandzkimi organizacjami/instytucjami;  
 • jeszcze nie uczestniczyły w podobnej wizycie na Islandii (na przykład w ramach Programu Obywatele dla Demokracji); 
 • reprezentują organizacje, które nie mają w swoim projekcie dofinansowanym w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i/lub Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny partnerstwa z organizacją z Islandii; 
 • nie miały do tej pory zbyt wielu okazji do uczestnictwa w zagranicznych wizytach studyjnych/warsztatach itp.

Na podstawie powyższych kryteriów zostanie podjęta decyzja o ostatecznym składzie wizyty (liczba miejsc jest ograniczona – dysponujemy tylko 10 miejscami). O wynikach rekrutacji poinformujemy wszystkie zgłoszone osoby najpóźniej do 27 lutego 2022.  

Nie wymagamy znajomości języka angielskiego (zapewniamy tłumaczenie), choć oczywiście nie ukrywamy, że umożliwi ona lepsze przygotowanie do wizyty i pozwoli lepiej z niej skorzystać.  

Dodatkowo współorganizator wizyty – islandzka Policja – proponuje zaproszenie jednej osoby reprezentującej polską Policję do wyjazdu na Islandię. W związku z tym osoby zgłaszające się na wizytę mają możliwość wskazania osoby pracującej w polskiej Policji (nie musi być to funkcjonariusz/funkcjonariuszka), z którą współpracują i która szczególnie wyróżnia się zaangażowaniem na rzecz przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. Osoba ta zostanie zaproszona do udziału w wizycie na koszt organizatorów.  

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego wszystkie osoby biorące udział w wizycie poprosimy o przedstawienie certyfikatu covidowego, a przed samą podróżą o wykonanie testu (na koszt organizatora).  

W razie jakichkolwiek pytań/uwag, prosimy o kontakt z koordynatorką współpracy dwustronnej i regionalnej [email protected], nr tel. +48 22 536 02 41. 

Translate »
Content | Menu | Access panel